Strona główna  >  Przetargi  >  W toku  >  2018

zamówienie na:

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica

zamawiający: Gmina Kruszwica
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: PIFZ-Z.271.12.2018
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 czerwca 2018  10:00
wynik postępowania: zamieszczono pod ogłoszeniem Ogłoszenie nr 564801-N-2018 z dnia 2018-05-28 r.
Gmina Kruszwica: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kruszwica, krajowy numer identyfikacyjny 9235077700000, ul. ul. Nadgoplańska  4 , 88150   Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 515 010, e-mail monika.winiarczyk@kruszwica.um.gov.pl, faks 523 516 021.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kruszwica.gmina.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kruszwica.gmina.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kruszwica.gmina.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4; 88-150 Kruszwica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica
Numer referencyjny: PIFZ-Z.271.12.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica w zakresie przebudowy ulic Solidarności i Szosa Tryszczyńska w zakresie wykonania ciągu pieszego i rowerowego. Stan istniejący. Na odcinku od drogi krajowej do ulicy Cichej znajduje się ulica Szosa Tryszczyńska – będąca ciągiem drogi powiatowej nr 2574C o nawierzchni bitumicznej i szerokości zmiennej 5,6 ÷5,7m z poboczem gruntowo – żużlowym. W pasie drogowym na obszarze objętym zagospodarowaniem znajdują się słupy oświetlenia ulicznego kolidujące z planowanym przebiegiem chodnika i ścieżki rowerowej. Na analizowanym odcinku brak kanalizacji deszczowej. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo na przyległe tereny i do istniejących rowów przydrożnych. Wzdłuż ulicy znajdują się drzewa kolidujące z planowanym przebiegiem chodnika i ścieżki rowerowej. Drzewa przewidziano do usunięcia. Ulica Solidarności na odcinku od ulicy Szosa Tryszczyńska do ulicy Kujawskiej posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej obramowaną obustronnie krawężnikiem betonowym drogowym i szerokości zmiennej 6,1 ÷ 6,4m z obustronnym pasem zieleni. Na analizowanym odcinku brak kanalizacji deszczowej. W obrębie skrzyżowania z ulicą Kujawską znajduje się obustronny chodnik z kostki betonowej obramowany obrzeżem betonowym wraz z przejściem dla pieszych. Odwodnienie na skrzyżowaniu do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej ulicy Kujawskiej. Na odcinku ulicy Solidarności od ulicy Kujawskiej do ul. Wiejskiej znajduje się droga o nawierzchni bitumicznej obramowana obustronnie krawężnikiem betonowym drogowym i szerokości zmiennej 6,9 ÷ 7,5m z lewostronnymi zatokami parkingowymi z kostki betonowej obramowanych krawężnikiem betonowym oraz z dojściami do drogi wewnętrznej z kostki betonowej. Wzdłuż odcinka znajdują się liczne drzewa kolidujące z planowanym przebiegiem ścieżki rowerowej. Drzewa przewidziano do usunięcia oraz przesadzenia. Na analizowanym odcinku brak kanalizacji deszczowej. Istniejące uzbrojenie terenu: a) sieć energetyczna oraz słupy oświetleniowe i przesyłowe wraz z zasilaniem b) sieć wodociągowa c) sieć gazowa d) sieć ciepłownicza W celu ustalenia warunków gruntowo – wodnych przeprowadzono badania terenowe, które obejmowały wykonanie otworów badawczych, na podstawie których sklasyfikowano podłoże. Na podstawie przeprowadzonych badań podłoże zaliczono do grupy nośności G3. Powyższe założenia ustalono na podstawie wykonanych badań w wybranych punktach. W przypadku natrafienia na etapie realizacji na lokalnie występujące warunki odmienne od założonych do projektowania należy zweryfikować przyjęte rozwiązania mając na uwadze przede wszystkim uzyskanie wymaganej nośności podłoża oraz zapewnienie warunku mrozoochronności konstrukcji. Stan projektowany. Na odcinku ulicy Szosa Tryszczyńska do skrzyżowania z ulicą Solidarności projektuje się wykonanie chodnika o szerokości 2,0m i ścieżki rowerowej o szerokości 2,0m rozdzielonych pasem zieleni. Na pozostałym odcinku ulicy Szosa Tryszczyńska projektuje się ciąg pieszo-rowerowy o szerokości ścieżki rowerowej 2,0m oraz chodnika o szerokości 1,5m oddzielonych od siebie opaską z kostki kamiennej szer. 0,3m a od krawędzi jezdni pasem zieleni. Projektuje się obramowanie istniejącej krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym drogowym na ławie betonowej z oporem z betonu. Ścieżkę rowerową projektuje się wykonać o nawierzchni bitumicznej, chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm. Obramowania ścieżki i chodnika projektuje się wykonać obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem z betonu. Występujące w ciągu drogi zjazdy projektuje się z kolorowej kostki betonowej drogowej o gr. 8 cm obramowanie opornikiem betonowym na ławie betonowej z oporem z betonu. W celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów projektuje się zachowanie ciągłości przejazdu rowerzystów przy przekraczaniu zjazdów przez ciąg rowerowy. Projektowane pasy zieleni z obsianiem trawą. W ciągu projektowanej ścieżki i chodnika występują drzewa kolidujące z planowanym przebiegiem tras. Drzewa przewidziano do usunięcia. Na trasie projektowanych ciągów znajdują się słupy oświetlenia ulicznego kolidującego z planowanym przebiegiem trasy, przewidziano je do przestawienia. Odcinek od ul. Solidarności planuje się odwodnić poprzez spadek poprzeczny drogi do przeciwległego rowu a także poprzez wpust deszczowy z wyprowadzeniem przykanalików bezpośrednio do przeciwległych rowów przydrożnych. Na pozostałym odcinku projektuje się skanalizowanie istniejącego rowu i odwodnienie do wpustów projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do przeciwległego rowu przydrożnego. Na ulicy Solidarności projektuje się ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,00m wzdłuż lewej krawędzi jezdni, oddzieloną pasem zieleni do skrzyżowania z ul. Kujawską oraz wykonanie przebudowy istniejącego chodnika wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego z kostki betonowej bezfazowej w obrębie skrzyżowania. Na dalszym odcinku analizowanej ulicy projektuje się ścieżkę rowerową oddzieloną od jezdni pasem zieleni i w ciągu zatok parkingowych opaską o zerokości 0,3m z kostki kamiennej oraz opaską z kostki betonowej o szer. 1,0m. Ścieżkę rowerową projektuje się o szerokości 2,0m o nawierzchni bitumicznej. Obramowania ścieżki projektuje się wykonać obrzeżem betonowym na ławie betonowej z oporem z betonu. Występujące w ciągu drogi zjazdy projektuje się z kolorowej kostki betonowej drogowej o gr. 8 cm obramowane opornikiem betonowym na ławie betonowej z oporem z betonu. W celu poprawienia bezpieczeństwa rowerzystów projektuje się zachowanie ciągłości przejazdu rowerzystów przy przekraczaniu zjazdów przez ścieżkę rowerową. Projektowane pasy zieleni z obsianiem trawą. W ciągu projektowanej ścieżki występują drzewa kolidujące z planowanym przebiegiem trasy. Drzewa przewidziano do usunięcia. Odwodnienie ścieżki odbywać się będzie na tereny zielone. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe obejmują: - zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - rozbiórkę istniejących chodników - rozbiórkę istniejących obramowań jezdni - rozbiórkę istniejących nawierzchni zjazdów - wycinkę kolidującego zadrzewienia w zakresie pasa drogowego Profil podłużny odcinka objętego opracowaniem zaprojektowano przy założeniu właściwego odwodnienia i dostosowania do ukształtowania terenu i przyległych zatok oraz istniejących chodników. Założenia ogólne przy projektowaniu profilu podłużnego dla każdego z odcinków: - zapewnienie minimalnych spadków podłużnych i poprzecznych pozwalających na prawidłowe odwodnienie projektowanego układu zagospodarowania - dowiązania wysokościowego do jezdni istniejącej w obrębie skomunikowania z istniejącymi nawierzchniami dróg publicznych - uwzględnienie przebiegu istniejących chodników, zjazdów, zatok postojowych Przy ulicy Szosa Tryszczyńska na odcinku od drogi krajowej do ul. Solidarności projektuje się wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej o szerokości 2,0m oraz chodnika o szerokości 2,0m oddzielonych od siebie pasem zieleni. Spadki poprzeczne 2% w stronę istniejącej jezdni. Na odcinku od ulicy Solidarności do ulicy Cichej projektuje się wykonanie zespolonej ścieżki rowerowej z chodnikiem, rozdzielonych opaską kamienną. Szerokość ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej – 2,0m, szerokość chodnika o nawierzchni z kostki betonowej 1,5m. Pochylenie poprzeczne jednostronne 2% w kierunku istniejącej jezdni. Na ulicy Solidarności planuje się wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Szerokość ścieżki rowerowej – 2,0m z pochyleniem jednostronnym o wartości 2% w stronę jezdni. Ciąg pieszo-rowerowy wykonać o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8 cm szarej bezfazowej - warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 4 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.15 cm Ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej wykonać o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr.15 Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej wykonać o następującej konstrukcji : - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm szara - warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 4 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.15 cm Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej wykonać o następującej konstrukcji: - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm szara - warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 4 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 10 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr.15 cm Opaskę kamienną oddzielającą ścieżkę od chodnika należy wykonać z kostki kamiennej 4/6 koloru szarego z wypełnieniem spoin zaprawą. Istniejące dojścia do budynków oraz działek przyległych a także tereny utwardzone z kostki betonowej należy w razie konieczności przełożyć celem dokonania regulacji wysokościowej z projektowanymi. W zakresie opracowania planuje się wykonanie przebudowy istniejących zjazdów zgodnie z uzgodnieniem z zarządcą drogi. Zjazdy przewidziano do rozbudowy celem dowiązania wysokościowego do projektowanych nawierzchni oraz zapewnienia odpowiedniej konstrukcji. Szerokości zjazdów dostosowano do potrzeb ruchowych oraz szerokości istniejących. Zjazdy (nowa konstrukcja – nawierzchnia z kostki): - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm (czarna) - warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 4 cm - warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 gr. 15 cm - warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 gr.15 cm Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej zakończyć dodatkowo opornikiem 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Spadek zjazdu w kierunku jezdni z możliwością lokalnych zmian w dostosowaniu do istniejącego terenu i zgodnie z istniejącym pochyleniem zjazdów. Pochylenie podłużne oraz poprzeczne zjazdu dopasowane zostało do rozbudowywanego odcinka drogowego oraz istniejącego terenu przylegającego. Jako obramowanie istniejącej jezdni ul. Szosa Tryszczyńska należy wykonać krawężnik 15x30 cm wystający 12 cm poza krawędź jezdni. Jako obramowanie ścieżek rowerowych, chodników i dość pieszych przewidziano wykonanie obrzeża betonowego 8x30 cm na ławie betonowej z oporem. Na połączeniu chodników z jezdnią w miejscach przekraczania jezdni należy zamontować krawężnik 15x22 cm wystający na 3 cm ponad krawędź jezdni. Zjazdy z kostki betonowej nieposiadające naturalnego oparcia należy zakończyć dodatkowo opornikiem 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Na połączeniu zjazdów z jezdnią należy zamontować krawężnik 15x22 cm wystający na 3 cm ponad krawędź jezdni. Jako obramowanie należy wykonać oporniki 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C-12/15. Wszystkie obramowania łukowe będące częścią okręgów należy wykonać z elementów łukowych. Nie dopuszcza się wykonywania obramowań łukowych z elementów prostych. Oznakowanie pionowe i poziome, lokalizację oznakowania oraz elementów bezpieczeństwa ruchu wraz z uzasadnieniem lokalizacji przedstawiono w opracowaniu „Projekt stałej organizacji ruchu”. O terminie budowy należy powiadomić zarządcę drogi, uzyskując niezbędne zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz oznakować miejsce robót, zgodnie z przedstawionym i zatwierdzonym „Projektem organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych”. Przed przystąpieniem do realizacji, należy dokonać niezbędnych zgłoszeń z gestorami ewentualnych urządzeń podziemnych. Roboty ziemne prowadzone w strefie występowania obcego uzbrojenia wykonywać ręcznie z zachowaniem należytej ostrożności. Roboty ziemne obejmują zdjęcie warstwy humusu oraz wykonanie wykopów i nasypów pod warstwy konstrukcyjne chodników, ścieżek rowerowych, dojść i zjazdów. Skarpy i rowy przewidziano do humusowania warstwą ziemi urodzajnej nr 10 cm z obsianiem trawą. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić zamiar ich rozpoczęcia gestorom urządzeń zgodnie z uzgodnieniami branżowymi oraz zapoznać się z naniesieniami tych urządzeń. Roboty ziemne wykonać zgodnie z tabelą robót ziemnych i przekrojami poprzecznymi. Odcinek od drogi krajowej do ul. Solidarności planuje się odwodnić poprzez spadek poprzeczny drogi do przeciwległego rowu a także poprzez wpust deszczowy z wyprowadzeniem przykanalików bezpośrednio do przeciwległych rowów przydrożnych. Na pozostałym odcinku projektuje się skanalizowanie istniejącego rowu i odwodnienie do wpustów projektowanej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do przeciwległego rowu przydrożnego. Na ulicy Solidarności odwodnienie projektowanych ścieżek rowerowych odbywać się będzie na przyległy teren i istniejącą jezdnię. Odbiornikiem wód deszczowych będzie istniejący rów. Wpusty oznaczone na planie jako W1 i W7 należy wyposażyć dodatkowo w wkład do filtrowania substancji ropopochodnych. Zakres opracowania w zakresie branży instalacyjnej obejmuje: - kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 400mm – 24,0m - kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 315mm – 104,5m - kanały deszczowe lite PP (16,0 kN/m2) ø 160mm –10,5m - kanały deszczowe PVC klasy S (8,0 kN/m2) ø 200mm – 39,0m - studnie żelbetowe ø 1200mm – 4szt. - studnie osadnikowe żelbetowe ø 1200mm – 1szt. - wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem ø500mm – 5 szt. - wpusty uliczne jezdniowe z osadnikiem ø500mm i wkładem do filtrowania – 2 szt. - osadnik piasku Dn1200 - 1szt. - separator Dn1200 - 1szt. Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur litych PVC Ø315-400mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2). Od ulicznych wpustów krawężnikowo-jezdniowych zaprojektowano przykanaliki z rur litych PVC Ø200mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) oraz z rur litych polipropylenowych Ø160mm SN16 (16,0 kN/m2) o wewnętrznej i zewnętrznej ściance gładkiej wg PN-EN 1852. Projektowaną grawitacyjną kanalizację deszczową wykonać z rur litych PVC Ø315, 400mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) łączonych na uszczelkę zamontowaną trwale w kielichu rury. Przykanalik od wpustu oznaczonego na planie jako WD1 wykonać z rur litych polipropylenowych Ø 160mm SN16 (16,0 kN/m2) o wewnętrznej i zewnętrznej ściance gładkiej wg PN-EN 1852. Pozostałe przykanaliki wykonać z rur PVC Ø200mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) z fabrycznie montowaną uszczelką w kielichu na stałe podczas procesu produkcyjnego. Rury oraz kształtki łączone będą za pomocą połączeń kielichowych i nasuwek uszczelnianych uszczelką wargową. Smarowanie uszczelek środkiem poślizgowym powinno nastąpić na placu budowy tuż przed montażem, aby uniknąć zabrudzeń. Przykanaliki deszczowe wykonać ze spadkiem min. 1,0% w kierunku kolektora głównego i włączać do kolektora poprzez studnie rewizyjne oraz osadnikowe Dn1200. Odwodnienie terenu odbywać się będzie za pomocą wpustów ulicznych żeliwnych typu D400 620x420mm osadzonych na żelbetowym pierścieniu odciążającym i zbudowanych ponadto z kręgów żelbetowych Ø500mm z osadnikiem o głębokości 1,0m. Wpusty oznaczone na planie jako WD1 oraz WD7 należy dodatkowo wyposażyć we wkład do filtrowania substancji ropopochodnych - innolet lub równoważny. Zaprojektowano żelbetowe studnie rewizyjne oraz osadnikowe Ø1200. Na kanale deszczowym przed wylotem do rowu zaprojektowano lamelowy separator substancji ropopochodnych wykonany z betonu B-45 wibroprasowanego. Dane separatora: - DNwewn =1200 mm - Qnom=10 dm3/s - Qmax =100 dm3/s Na projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano osadnik piasku przed separatorem. Zadaniem piaskownika jest maksymalne zabezpieczenie separatora przed zamuleniem dolnej części. Zaprojektowano piaskownik wykonany z elementów prefabrykowanych z betonu B-45 wibroprasowanego. Dane osadnika: - V=2,0m3 - DNwewn. =1200 mm Przedmiotowa rozbudowa ulicy Szosa Tryszczyńska oraz Solidarności wymusza konieczność wycinki istniejącego zadrzewienia kolidującego z planowaną inwestycją w wyniku czego podjęto działania zapewniające skompensowanie planowanej wycinki poprzez zastosowanie nasadzeń zastępczych zgodnie z planem zagospodarowania. Zestawienie drzew do wycinki (obwód pnia oraz gatunki i ilość drzew) a także roślin kompensujących (ilości i gatunki) załączono do projektu branżowego. Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje szerszy zakres prac niż objęto przedmiotem niniejszego zamówienia. Z przedmiotu zamówienia wyłączono wykonanie oświetlenia ulicznego. Ponadto nie przewidziano do realizacji chodnika zlokalizowanego po stronie prawej ul. Solidarności na odcinku od ul. Szosa Tryszczyńska do ul. Wiejskiej za wyjątkiem wykonania przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań z ul. Kujawską i Szosa Tryszczyńska. 2. Dokładny opis i zakres prac przedstawiony jest w dokumentacji projektowej: a) Projekt budowlany „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Kruszwica. Obiekt: Przebudowa ulicy Solidarności i Szosa Tryszczyńska w Kruszwicy w zakresie wykonania ciągu pieszego i rowerowego” opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Kruszwica. Obiekt: Przebudowa ulicy Solidarności i Szosa Tryszczyńska w Kruszwicy w zakresie wykonania ciągu pieszego i rowerowego” opracowane przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. c) Projekt stałej organizacji „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Kruszwica. Obiekt: Przebudowa ulicy Solidarności i Szosa Tryszczyńska w Kruszwicy w zakresie wykonania ciągu pieszego i rowerowego” opracowany przez Pracownię Projektową PROJBUD Jarosław Matuszak z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 36. 3. Wytyczne dla oferenta: a) Szczegółowe informacje zawierają projekt budowlany oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt stałej organizacji ruchu, natomiast przedmiary robót są elementami pomocniczymi. b) W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją inwestycji, w oparciu o dokumentację techniczną. c) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia dokumentacji czasowej organizacji ruchu drogowego przed rozpoczęciem robót. Projekt należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, Komendą Powiatową Policji w Inowrocławiu, Burmistrzem Kruszwicy oraz uzyskać zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych i powiatowych tj. Starostę Inowrocławskiego. d) Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. e) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia i stanu miejsca wykonywanych prac. W kwestii uczestnictwa w wizji lokalnej prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną w SIWZ w sprawach merytorycznych. f) Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia gestorom sieci gazowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej plac budowy celem sprawdzenia stanu technicznego w/w instalacji oraz wymiany uszkodzonych elementów lub usunięcia ewentualnych awarii. g) Materiały pochodzące z rozbiórki nadające się do powtórnej eksploatacji np. kostka brukowa, kratki kanalizacyjne, krawężniki, humus, hydranty należy dostarczyć na składowisko Zamawiającego. h) Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji kształtu oraz kolorów materiałów brukarskich przed zamówieniem. i) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pracami budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 1) pracownik budowy – prace drogowe 2) pracownik budowy – prace instalacyjne jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Szczegółowe wymagania w związku z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zostały przedstawione w § 18 projektu umowy. j) W zakres zadania wchodzi zakup i montaż stojaka na rowery na 5 stanowisk. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego przed zamówieniem. Stojak zostanie zamontowany w wiacie. Kolor szary. Zdjęcie poglądowe znajduje się w załączniku nr 8. k) W zakres zadania wchodzi zakup i montaż wiaty dla rowerów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego przed zamówieniem. Zdjęcie poglądowe znajduje się w załączniku nr 8. Charakterystyka wiaty: ­ Konstrukcja wykonana z profili stalowych o przekroju kwadratu lub prostokąta. Konstrukcja powinna być ogniowo ocynkowana i lakierowana proszkowo. Konstrukcja w kolorze szarym. ­ Wypełnienie ścian i dachu z poliwęglanu komorowego. ­ Wiaty będzie montowana na terenie utwardzonym kostką brukowa betonową. ­ Wymiary wiaty: ­ Szerokość: 3,00 - 5,00mb ­ Głębokość: 2,00 – 2,50mb ­ Wysokość: do 2,80mb l) Zamawiający wymaga przedłożenia kosztorysu ofertowego do umowy. 4. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie dla Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. 5. Na podstawie art. 93 ust.1a P. z. p. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia w Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (…).

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia


2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: a)Wykonawca przestawi i udokumentuje, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w ramach wykonanych robót wykonał: - co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie drogi, placu, ciągu pieszo - rowerowego itp. o powierzchni jednostkowej co najmniej 1.800,00 m². Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: 1) Zamówienia rozpoczęte i zakończone w w/w okresie 2) Zamówienia zakończone w w/w okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie. b) Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia tj. – kierownik budowy specjalności drogowej – kierownik robót specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Wymieniony wyżej skład kierowników należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji. Uwaga: 1. Uprawnienia, o których mowa w pkt. 6.3 b) powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65 z późn. zm.). 3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, wykaz robót , wykaz osób,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.06.2018r. do godz. 10:00. 3. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w kasie w pokoju nr 35 ( wystarczy zaadresować kopertę opisując wadium, przedmiot zamówienia z dopiskiem kasa pokój nr 35), a ksero dokumentu dołączyć do oferty 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Kruszwica 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017; z podaniem tytułu: Wadium- /Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica / b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy: 1. w przypadku nie wykonania części przedmiotu umowy Zamawiający może pomniejszyć należne Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, 2. w przypadkach określonych w § 19 ust. 1: Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę jeśli będzie konieczny dodatkowy czas na wykonanie robót budowlanych, w przypadku: 1) zmiany dokumentacji projektowej lub/i specyfikacji technicznych, o których mowa w § 5 ust.1-4 umowy, 2) udokumentowanych opóźnień niezależnych od Wykonawcy,3) siły wyższej. 3. w przypadkach określonych w § 5 ust. 1-3: 1) Jeżeli pomimo zachowania przez Zamawiającego należytej staranności w wykonaniu dokumentacji projektowej zostaną w niej wykryte wady, Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Skutki finansowe dokonanych zmian obciążają Zamawiającego. 2)Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych na skutek aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów oraz zmiany wynikające z zapewnienia lepszej eksploatacji, leżące w interesie publicznym czy poprawiające jakość użytkową inwestycji. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do zmiany dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych oraz jeżeli będzie to konieczne do zmiany dokumentów wynikających z przepisów budowlanych i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Zamawiający może zmienić należne wykonawcy wynagrodzenie jeżeli konieczne jest wykonanie robót budowlanych nieobjętych dokumentacją projektową. 3) Zamawiający może zmienić należne wykonawcy wynagrodzenie jeżeli konieczne jest wykonanie robót budowlanych nieobjętych dokumentacją projektową. 4. w sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunek w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_ścieżki.pdf (478kB) pdf
Zal_1_Wzór oferty.pdf (250kB) pdf
Zal_2_oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.pdf (251kB) pdf
Zal_3_Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (266kB) pdf
Zal_4_Oświadczenie o grupie kapitalowej.pdf (220kB) pdf
Zal_5_Wzór umowy.pdf (507kB) pdf
Zal_6_wykaz robót.pdf (128kB) pdf
Zal_7_Wykaz osób.pdf (164kB) pdf
Zal_8_Zdjęcia poglądowe.pdf (212kB) pdf

Dokumentacja:
0148_8_warunki i uzgodnienia.zip (10694kB) zip
Projekt budowlany_1.zip (7089kB) zip
Projekt budowlany_2.zip (16848kB) zip
Projekt budowlany_3.zip (18938kB) zip
Projekt budowlany_4.zip (7472kB) zip
Projekt budowlany_5.zip (18076kB) zip
Stała organizacja ruchu_1.zip (15705kB) zip
Stała organizacja ruchu_2.zip (6481kB) zip
Przedmiary robót.zip (1548kB) zip
SST.zip (9296kB) zip

Odpowiedź na pytania do SIWZ_30.05.2018 (583kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf (241kB) pdf

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (528kB) pdf

Opublikował: Małgorzata Królikowska (28 maja 2018, 12:56:27)

Ostatnia zmiana: Monika Winiarczyk (22 czerwca 2018, 14:38:18)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 302

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij