Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej

Projekt nr RPKP.06.02.00-04-0001/18 pn. „Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej”   jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020

Całkowita wartość projektu: 2 726 144,57 zł

Dofinansowanie: 1 795 464,32 zł, w tym 1 615 917,89 zł środki UE oraz 179 546,43 zł środki z budżetu państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie:  22.10.2018r.

Okres realizacji projektu: 26.04.2018 - 31.12.2019

Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Prace budowlane zaplanowano na 2019r.

Cele projektu:
Realizowany projekt jest odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa związane z koniecznością zapewnienia miejsca aktywizacji społeczeństwa. Utworzona w ramach projektu infrastruktura wraz z elementami małej architektury będzie stanowić centrum spotkań oraz realizacji projektów miękkich aktywizujących społeczność. Głównym celem przedsięwzięcia jest ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze Gminy Kruszwica. Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, które spowodują rozwiązanie problemów społecznych występujących na obszarze rewitalizacji. Skutkiem realizacji przedsięwzięcia będą wymierne i trwałe korzyści społeczno-gospodarcze mające wpływ na obszar zdegradowany.

Zakres planowanych robót:

W ramach projektu planuje się przebudowę budynku CKiS oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni zdegradowanej.

1. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej:

W ramach przedsięwzięcia nastąpi zagospodarowanie istniejącej powierzchni nowymi urządzeniami zabawowymi dla małych i średnich dzieci w wieku do 10 lat oraz urządzeniami siłowni zewnętrznej fitness, torem przeznaczonym do jazdy na rolkach i rowerach (tzw. pumptrack). Wprowadzone urządzenia umożliwią ćwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angażujące dziecko do fizycznego wysiłku. Dodatkowo, zaplanowano montaż elementów małej architektury dla użytkowników w każdego grupie wiekowej. Przy placu zabaw projektuje się również urządzenia siłowni zewnętrznych oraz nawierzchnię bezpieczną syntetyczną. W drugiej części projektuje się tor do jazdy na rolkach i rowerach tzw. PUMPTRUCK oraz boisko jednostanowiskowe z koszem do koszykówki. Ponadto w ramach zadania przewidziano: wykonanie panelowe ogrodzenie placu zabaw na podmurówce oraz nawierzchni pod siłowniami i urządzeniami rekreacyjnymi z kostki o gr. 6 cm. , kolorowego ogrodzenia z tworzywa barwionego w masie, montaż ławek żeliwnych (11 szt.), postawienie ścianki z prefabrykatu do malowania sprajem, wykonanie oświetlenia placu zabaw oraz uzupełnienie nasadzenia nowej nawierzchni trawiastej w miejscu projektowanych urządzeń zabawowych siłowni i toru PUMPTRACK.

Zdjęcia z realizacji zadania - Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni miejskiej

2. Rozbudowa budynku Centrum Kultury i Sportu (CKiS):

• Odkrycie ścian fundamentowych, oczyszczenie, osuszenie, zlikwidowanie pęknięć.
• Położenie nowej izolacji pionowej p. w z membrany kubełkowej do poziomu parteru;
• W miejscach gdzie jest wymagane, wzmocnienie ścian konstrukcyjnych poprzez zbrojenie spoin muru ceglanego.
• Wykonanie nowych posadzek po usunięciu wszystkich istniejących warstw;
• W trzonie budynku właściwego – docieplenie ścian w technologii muru warstwowego.
• W sekcji Sali kinowej – docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną, obłożenie istniejących filarów cegłą pełną;
wykonanie fundamentu.
• Budynek na piętrze – skucie gzymsów stylizowanego frontonu, docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną,
wykonanie nowych tynków,
• Sprawdzenie oraz ewentualne wzmocnienie drewnianych konstrukcji dachowych, zabezpieczenie elementów;
• Wymiana pokrycia dachowego;
• Docieplenie dachów drewnianych wełną mineralną;
• Ocieplenie stropodachów betonowych;
• Wymiana stolarki otworowej w całym obiekcie (drzwi + okna);
• Wymiana orynnowania rur spustowych, obróbek blacharskich w całym obiekcie;
• Wymiana daszków nad wejściem do budynku;
• Przebudowa ścian zewnętrznych – rozbiórka portyku na poczet rozbudowy;
• Przebudowa ścian wewnętrznych;
• Wykonywanie nowych tynków cementowo-wapiennych;
• Przebudowa schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych;
• Przebudowa podejścia z kostki betonowej;
• Przebudowa oraz wykonanie nowych kominów (kominy systemowe);
• Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej, CO, elektrycznej i gazowej;
• Wykonanie chodników i dojść pieszych;
• Wykonanie oświetlenia zewnętrznego ( 6 lamp typu LED);
• Wyposażenie budynku w instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalację elektryczną oraz oświetleniową wewnętrzną i zewnętrzną, system telewizji IP, system telewizji dozorowanej, instalację pomp ciepła powietrza dla c.w.u., zasobnik ciepłej wody o pojemności 140 l.

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (5 listopada 2018)
Opublikował: Justyna Pankowska (5 listopada 2018, 10:26:48)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (18 lipca 2019, 08:24:14)
Zmieniono: zdjęcia z realizacji zadania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 399