I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Sławsk Wielki, dz. 122/2


BURMISTRZ KRUSZWICY
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej   w miejscowości Sławsk Wielki.
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Sławsk Wielki zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00023350/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 122/2, o powierzchni 0,0701 ha, sklasyfikowana jako: grunty orne RIIIa.
Nieruchomość ta nie jest obciążona.
2. Dla działki numer 122/2 położonej w miejscowości Sławsk Wielki, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r., uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. oraz uchwałą nr XXV/287/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 03.12.2020 r. w/w działka zlokalizowana w m. Sławsk Wielki położona jest w strefie okołomiejskiej oznaczonej symbolem A – z osadnictwem skoncentrowanym i rolniczą przestrzenią produkcyjną z rozwojem funkcji produkcyjnych i usługowych. Są to obszary wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej  z usługami.
Działka o nr ew. 122/2 położona w m. Sławsk Wielki, nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kruszwica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Działka o nr ew. 122/2, położona w m. Sławsk Wielki, nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  30.000 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn.zm).
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia 22 grudnia 2022 r. (włącznie) Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 111.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: w dniu przetargu dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot.
10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.
11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu o zbywanej nieruchomości oraz o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 6, telefon 52 3515010 wew.32.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, na tablicy Sławsk Wielki oraz publikuje na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, a także zamieszcza się na łamach lokalnej Gazety Pomorskiej.
 
Kruszwica, dnia 28.11.2022 r.

przetarg (123kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (28 listopada 2022)
Opublikował: Ewa Ignasiak (28 listopada 2022, 13:26:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60