Postanowienie Budowa zbiorników do odkładu soku gęstego dz nr 1 Kruszwica


                                  Kruszwica, dnia  29.05.2018r
 
 
ŚR.Ś.6220.2.9 .2018
 
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 63 ust.
2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.),
po  zapoznaniu się z treścią  wniosku: Krajowej  Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy ul. Niepodległości  38/40
 
 
postanawiam
 
odstąpić  od  obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania  na  środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowa zbiorników do odkładu soku gęstego  o pojemności 30 000 m³ każdy w ilości 2 szt.
Działka  nr 1, obr. ewid.: 0002 Kruszwica
 
UZASADNIENIE
 
 
Krajowa  Spółka Cukrowa  S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Kruszwica” w Kruszwicy ul. Niepodległości  38/40, wystąpiła  z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na : Budowie zbiorników do odkładu soku gęstego  o pojemności 30 000 m³ każdy w ilości 2 szt.  Działka  nr 1, obr. ewid.: 0002 Kruszwica
 
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Kruszwicy. W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Kruszwicy, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków ani uwag do sprawy.
W toku postępowania stwierdzono , że pominięta  została jedna ze stron postępowania.
W związku z powyższym  włączona została na tym etapie postępowania.
Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
 
     Po  zapoznaniu się ze złożonym  wnioskiem  wraz z kartą  informacyjną  przedsięwzięcia ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na: budowie zbiorników do odkładu soku gęstego  o pojemności 30 000 m³ każdy w ilości 2 szt. na   działce  nr 1, obr. ewid.:  Kruszwica obręb 2
Po przeprowadzeniu powyższej analizy organ stwierdził za zasadne zakwalifikowanie przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt.60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia zachodzi obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1) i 2) i ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2017r., poz. 1405 ze zm.), organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Inowrocławiu,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu oraz Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa  o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
 
 Opinią  znak WOO.4220.154.2018.DB.2 z dnia 24 maja 2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu opinią z dnia 05.04.2018r. znak : N.NZ.-42-2-11-1/18 stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
  Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu opinią
z 09.04.2018r., znak: BDZZŚ.1.436.42.2018.AW  nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia  oceny oddziaływania i ustalił warunki realizacja przedsięwzięcia.
 
Starosta Inowrocławski postanowieniem  znak OSR.6228.65.2018 z dnia 04.05.2018r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Organ  w ramach przeprowadzonej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie Wody Zarząd Zlewni w Inowrocławiu i  Starosty Inowrocławskiego  stwierdził co następuje: dla zadania  pn. Budowa zbiorników do odkładu soku gęstego  o pojemności 30 000 m³ każdy w ilości 2 szt.   , nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000.
Z analizy powyższych uwarunkowań wynika co następuje: zaproponowane w przedłożonej w KIP rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji.
 
Organ właściwy w sprawie postanowił przychylić się więc do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, Starosty Inowrocławskiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Zarząd  Zlewni w Inowrocławiu stwierdza, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
 
 
 
 
POUCZENIE
Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (29 maja 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (30 maja 2018, 10:58:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 50

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij