Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych Powszechny Spis Rolny 2020INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM
NABORZE KANDYTATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Burmistrz Kruszwicy
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
            do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o powszechnym spisie rolnym w 2020r. (Dz. U z 2019r. poz.1728)  Burmistrz Kruszwicy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Kruszwica

1.       Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
1)       być osobą pełnoletnią,
2)       zamieszkiwać na terenie Gminy Kruszwica,
3)       posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
4)       posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
5)       nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne       przestępstwo skarbowe.
 
2.       Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
1)       zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego,
2)       kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
3)       oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe,
4)       informację dotycząca RODO.
 
3. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie do dnia  08.07.2020 r.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy .
Adres do doręczeń: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4 , 88-150 Kruszwica

Informacje dodatkowe

1.  Kandydat na rachmistrza terenowego:

1/ zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
2/ jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

2. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób,   które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

3. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.

4. Dodatkowe  informacje  w sprawie naboru udzielane są  pod nr  telefonu: 52 3515010 wew. 80.

5. Załączniki do pobrania:
   1/ zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego, zgłoszenie kandydata (6kB) plik
   2/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe, oświadczenie o niekaralności (28kB) word
   3/ informacja dotycząca RODO. informacja RODO (8kB) plik
 
                                                                                                                                            Dariusz Witczak
                                                                                                                                                  Gminny Komisarz Spisowy

metryczka


Wytworzył: Gminny Komisarz Spisowy (15 czerwca 2020)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (16 czerwca 2020, 12:42:35)

Ostatnia zmiana: Joanna Kotwica-Zielińska (18 czerwca 2020, 13:29:34)
Zmieniono: dodanie załączników do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161