Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2017 roku na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków


Typ projektów:  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizujące proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych, które zapewnią oczyszczanie ścieków socjalno-bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzenie ich do wód lub gruntu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Maksymalna wartość dotacji: 50% udokumentowanych kosztów budowy oczyszczalni jednak nie więcej niż 6.000,00zł. O przyznaniu dotacji decyduje kolejność składania wniosków. Dotacje będą przyznawane do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Niezrealizowane w danym roku wnioski będą realizowane w następnym roku, w przypadku dysponowania środkami w budżecie.

Dotacji nie podlegają koszty:
1/ robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
2/ sporządzenia dokumentacji projektowej,
3/ sporządzenia mapy inwentaryzacji powykonawczej,
4/ kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z realizacją zadania.

O wsparcie mogą się ubiegać: mieszkańcy gminy Kruszwica, którzy nie posiadają dostępu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a w wyniku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zlikwidują aktualnie użytkowany zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne, tj. szambo lub innego wadliwego rozwiązania stosowanego w gospodarce ściekowej na danej nieruchomości.

Nabór wniosków będzie prowadzony:  do 31.07.2017 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.15 do 15.15.
Miejscem składania wniosków jest Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim
w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, parter - pokój 30.

Warunki uzyskania dotacji:
1/ poprawnie wypełniony wniosek
2/ załączniki:
- dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością;
- kopia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub pozwolenie na budowę;
- mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją oczyszczalni;
- opis przedsięwzięcia z podaniem dokąd i w jaki sposób będą odprowadzane oczyszczone ścieki oraz wydajność oczyszczalni (pkt. 3 wniosku);
- zaświadczenia/informacje dotyczące przyznawanych pomocy de minimis (jeśli występuje).

Rozpatrzenie wniosków:
1/ Burmistrz  Kruszwicy w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku o dotację budowy oczyszczalni dokona oceny spełnienia kryteriów do przyznania dotacji, w tym kryteriów formalnych wniosku (poprawności wypełnienia oraz kompletności).
2/ W przypadku gdy wniosek nie spełnia kryteriów do przyznania dotacji albo wyczerpane zostały środki zaplanowane na ten cel w budżecie gminy, Burmistrz zawiadamia wnioskodawcę o odmowie przyznania dotacji.
3/ Po stwierdzeniu, że wniosek spełnia warunki udzielenia dotacji zostaje zawarta umowa określająca wysokość dotacji, sposób jej rozliczenia i termin płatności.
4/Budowę oczyszczalni należy rozpocząć po zawarciu umowy z Burmistrzem Kruszwicy, a zakończyć nie później niż do 30 października roku, w którym udzielono dotacji.

Rozliczenie dotacji:
Podstawą do rozliczenia dotacji będzie:
1/ zgłoszenie wybudowania oczyszczalni do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,
2/ faktura za budowę oczyszczalni z dowodem zapłaty,
3/ atesty, certyfikaty na wybudowaną oczyszczalnię wraz z kartą gwarancyjną (do wglądu),
4/ oświadczenie wnioskodawcy że roboty budowlane zostały wykonane w  sposób gwarantujący  prawidłową  pracę oczyszczalni,
5/ oświadczenie  wnioskodawcy o nie skorzystaniu z dofinansowania na  budowę oczyszczalni z  innych źródeł,
6/ mapa inwentaryzacji powykonawczej,
7/ protokół końcowy weryfikujący zakończenie budowy oczyszczalni, rozpoczęcia jej eksploatacji, oraz likwidacji zbiornika bezodpływowego lub innego wadliwego rozwiązania stosowanego  w gospodarce ściekowej na danej nieruchomości sporządzony przez komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy w terminie  10  dni roboczych od dnia zgłoszenia o którym mowa w pkt 1;
8/ oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące likwidacji aktualnie użytkowanego zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne lub innego wadliwego rozwiązania stosowanego  w gospodarce ściekowej na danej nieruchomości.

Zasady udzielania i rozliczania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zawiera Uchwała nr XL/596/2014 Rady Miejskiej z dnia 24 kwietnia 2014 - uchwała (303kB) pdf
oraz Uchwała nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015 zmieniająca w/w uchwałę - uchwała (184kB) pdf

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52 351 50 10 wew. 37 oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, pokój 22. Osoba do kontaktu: Rafał Świerczyński - podinspektor ds. gospodarki wodno - ściekowej.

Wzory druków:
Wniosek o udzielenie dotacji.doc (32kB) word
wzór informacji -pomoc de minimis.pdf (553kB) pdf
wzór oświadczenia o zakończeniu budowy.docx (13kB) word
wzór oświadczenia o niefinansowaniu z innych źrodeł.docx (13kB) word
wzór oświadczenia o likwidacji zbiornika bezodpływowego.docx (13kB) word

metryczka


Wytworzył: Rafał Świerczyński (4 stycznia 2017)
Opublikował: Olga Barczak (4 stycznia 2017, 07:58:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 349