Uchwała Nr XXXII/405/2001

UCHWAŁA Nr XXXII/405/2001
RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY
Z DNIA 29 SIERPNIA 2001 R


w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

Na podstawie art.46 ust. l ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Z 1998 r. Nr 64, póz. 414 z poźn. zm./ oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późn. zm./


RADA MIEJSKA W KRUSZWICY UCHWALA, CO NASTĘPUJE :


§1

Przyjąć statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§2


1. Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego -Pomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Sekretarz obrad
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kruszwicy

Aleksander Budner
Henryk Opasik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska (29 sierpnia 2001)
Opublikował: Małgorzata Mróz (8 lipca 2003, 13:15:27)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Mróz (9 lipca 2003, 12:18:43)
Zmieniono: zmiany uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1849