Realizacja inwestycji

Realizacja inwestycji

Konsultacje społeczne

Odnowa przestrzeni miejskich  poprzez zagospodarowanie parku przy ul. Lipowej oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w KruszwicyZachęcamy do zapoznania się z koncepcję projektową, do jej zaopiniowania i wniesienia uwag. [...]

Inwestycje w 2019 roku

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 7.065.838,31 zł , a wykonanie 7.016.789,99 zł , tj. 99,31%.Inwestycje zostały sfinansowane w 75,10% dochodami własnymi, a w 24,90% z innych źródeł w [...]

Inwestycje w 2018 roku

Plan wydatków na 2018r. na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 9.940.780,00 zł , a wykonanie 9.891.881,18 zł , tj. 99,51%. Inwestycje zostały sfinansowane w 49,99% dochodami własnymi, a w 50,01% z innych [...]

Inwestycje w 2017 roku

W 2017 r. zaplanowano łącznie 67 zadań inwestycyjnych, w tym:  dla 12  zadań przygotowano dokumentacje techniczną niezbędną do realizacji rzeczowej w kolejnych latach oraz zrealizowano aż 20 zadań  w ramach Funduszu [...]

Inwestycje w 2016 roku

Zgodnie z uchwałą nr XXVIII/264/2016 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016, zaplanowano 50 zadań inwestycyjnych  za łączną kwotę ponad 6,15 ml zł.W 2016r. zrealizowano szereg [...]

Inwestycje w 2015r.

Zgodnie z uchwałą nr III/16/2014 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kruszwica na rok 2015, zaplanowano 32 zadania inwestycyjne za łączną kwotę blisko 3,5 ml zł. Bieżący rok poświęcony jest przede [...]

Inwestycje w 2014r.

Rok 2014 podobnie jak poprzedni wiązać się będzie z przeprowadzeniem kolejnych zadań inwestycyjnych. Zaplanowano 61 przedsięwzięć, z których 27 dotyczy terenów wiejskich, a 34 miasta Kruszwica i spraw ogólnych. Na ich realizację [...]

Podsumowanie 2013 roku

Inwestycje prowadzone przez Gminę Kruszwica mają zróżnicowany charakter, dotyczą różnych sfer życia, a ich realizacja zaspokaja wiele potrzeb społeczeństwa. Budowa bądź przebudowa dróg, budowa kanalizacji, ocieplenia szkół czy [...]

Inwestycje zrealizowane w 2012r.

W roku 2012 Gmina Kruszwica zrealizowała wiele inwestycji oraz remontów gminnej infrastruktury. Przebudowana została ulica Portowa, droga gminna nr 150806C na odcinku Sukowy – Chrosno (II etap), droga gminna w Racicach (I etap), droga dojazdowa [...]

Inwestycje zrealizowane z udziałem funduszy unijnych w Gminie Kruszwica w latach 2003 - 2007

Inwestycje zrealizowane z udziałem funduszy unijnych w Gminie Kruszwica w latach 2003 - 2007  Programy przedakcesyjne PHARE 2001SSG – projekt  PL 01.06.01.04„Rozwój turystyki wokół Jeziora Gopło”. Projekt [...]

metryczka