Związki i stowarzyszenia

Związki i stowarzyszenia

Konsultacje projektów uchwał - podatki 2015 rok

Konsultacje projektów uchwał – podatki 2015 rok - zgodnie z Uchwałą  nr XLVI/523/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z [...]

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców za wyniki sportowe osiągnięte w 2013 r.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uchwałą  Nr XLIX/560/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe wnioski o przyznanie nagród [...]

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie o  otwartych konkursach ofert:nr 1/2013 na realizację zadań publicznych w 2014 r. w formie wsparcia realizacji zadańw zakresie: - wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;- ratownictwa i ochrony [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2014 r.

  BURMISTRZ KRUSZWICY na podstawie Uchwały nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica (Dz. Urz. [...]

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2013 r.

  BURMISTRZ KRUSZWICY na podstawie Uchwały nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica (Dz. Urz. [...]

Wyniki otwartych konkursów ofert w 2013 r.

  Wyniki otwartych konkursów ofert w 2013 r. - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,- ratownictwo i ochrona ludności,- ochrona i promocja zdrowia,- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,- pomoc społeczna [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w formie powierzenia realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej

BURMISTRZ  KRUSZWICYogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w formie powierzenia realizacji zadań w zakresie:- pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz [...]

Wykaz stowarzyszeń mających siedziby na terenie Gminy Kruszwica

  Wykaz stowarzyszeń mających siedziby na terenie Gminy Kruszwica ujętych w ewidencji stowarzyszeń, prowadzonej przez Starostę Inowrocławskiego [...]

Ogłoszenie o naborze osób do Komisji Konkursowych na rok 2013

  Ogłaszamy nabór osób do Komisji Konkursowych na rok 2013! [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

BURMISTRZ  KRUSZWICY ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. w formie wsparcia realizacji zadańw zakresie:wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;ratownictwa i ochrony ludności;ochrony i promocji [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2013 r.

BURMISTRZ  KRUSZWICYna podstawie Uchwały nr XLIX/559/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica (Dz. Urz. Woj. [...]

Nagrody i wyróżnienia dla sportowców za wyniki sportowe osiągnięte w 2012 r.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uchwałą  Nr XLIX/560/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe wnioski o przyznanie nagród [...]

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT - ROZWÓJ SPORTU W GMINIE KRUSZWICA W 2012 R.

  Burmistrz Kruszwicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2012 r.   [...]

Informacja z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w spr. programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi

  Informacja z przebiegu konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy w sprawie programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok [...]

Informacja o nagrodach i wyróżnieniach Burmistrza Kruszwicy za wysokie wyniki sportowe w 2011 r.

  Informacja o nagrodach i wyróżnieniach Burmistrza Kruszwicy za wysokie wyniki sportowe w 2011 r. (przyznanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Kruszwicy nr XLIX/560/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustanawiania i [...]

Informacja dot. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

  Informacja o zadaniach zakwalifikowanych do wsparcia finansowego w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ratownictwa i ochrony [...]

Nabór wniosków - nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe osiagnięte w 2011 r.

Informujemy, iż zgodnie z uchwałą  Nr XLIX/560/2010 Rady Miejskiej  w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe wnioski o przyznanie [...]

OTWARTY KONKURS OFERT - ROZWÓJ SPORTU W GMINIE KRUSZWICA W 2012 R.

Burmistrz Kruszwicy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Kruszwica w 2012 r. [...]

Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

  Ogłoszenie Burmistrza Kruszwicy o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w formie wsparcia realizacji zadań w zakresie: dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; ratownictwa i ochrony ludności; ochrony i promocji zdrowia; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i [...]

Informacja

Informacja o nagrodach i wyróżnieniach Burmistrza Kruszwicyza wysokie wyniki sportowe w 2010 r.(przyznanych na podstawie Uchwały Nr XLIX/560/2010 Rady Miejskiej  w Kruszwicy z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie ustanawiania i finansowania [...]

Informacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja dotycząca nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki [...]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 r.

w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,ratownictwa i ochrony ludności,ochrony i promocji zdrowia,kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego [...]

Nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w 2010 r.

Uprzejmie informujemy, iż 30 grudnia 2010 r. wchodzi w życie uchwała Nr XLIX/560/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 10 listopada br. w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.Zgodnie z w/w [...]

Informacja z przebiegu konsultacji

  W załączeniu informacja z przebiegu konsultacji projektów Uchwał Rady Miejskiej w Kruszwicy: w sprawie ustanawiania i finansowania nagród i wyróżnień za osiagnięte wyniki sportowe oraz w sprawie określenia warunków i trybu [...]

metryczka