Statut MGOPS

STATUT

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WKRUSZWICY

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 

l. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy zwany dalej "OŚRODKIEM,, jest gminną jednostką organizacyjną prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

2. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone Gminie Kruszwica z zakresu pomocy społecznej.

 

§2

 

1. Siedziba Ośrodka znajduje się w Kruszwicy.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Kruszwica.

 

II. DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA

 

                                              § 3                                                                                 

 

Ośrodek wykonuje funkcje diagnostyczne, planistyczne i realizacyjne.

 

§4

 

Działalność Ośrodka jest finansowana w zakresie:

l/ zadań własnych przez Gminę Kruszwica,

2/ zadań zleconych przez administracje rządową.

 

§5

 

Ośrodek:

l/ realizuje zadania własne i zlecone Gminie Kruszwica z zakresu pomocy społecznej,

2/ realizuje lokalne programy pomocy społecznej,

3/ ustala bilans potrzeb i środków w zakresie pomocy społecznej,

4/ analizuje i ocenia przyczyny występowania trudnych sytuacji życiowych kwalifikujących do udzielenia pomocy społecznej,

5/ realizuje pomoc społeczna, współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi. Kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, osobami fizycznymi i prawnymi,

6/ organizuje pracę socjalną i poradnictwo mające na celu poprawę egzystencji osób i rodzin.

 

III. ORGANIZACJA OŚRODKA

 

§ 6

 

1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.

2. Kierownika Ośrodka powołuje i odwołuje Zarząd Miejski w Kruszwicy.

3. W Ośrodku jest wyodrębnione stanowisko Zastępcy Kierownika, który jest zatrudniany przez Kierownika Ośrodka.

 

§ 7

 

l. W Ośrodku występują jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

 

§ 8

 

Ośrodek, uwzględniając potrzeby i możliwości finansowe może tworzyć jednostki organizacyjne realizujące wyspecjalizowane świadczenia pomocy społecznej, takie jak: noclegownie, schroniska, domy dziennego pobytu i dzienne ośrodki adaptacyjne.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 9

 

Statut Ośrodka uchwala i zmienia Rada Miejska w Kruszwicy.

 

 

metryczka


Wytworzył: RM w Kruszwicy (29 sierpnia 2001)
Opublikował: Małgorzata Mróz (8 lipca 2003, 13:39:33)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Mróz (9 lipca 2003, 12:15:26)
Zmieniono: zmiany statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3122