Uchwała Nr XII/66/90

Uchwała Nr XII/66/90

Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Kruszwicy
z dnia 30 marca 1990r.


w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kruszwicy


 Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1983r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego Dz.U. z 1988r., Nr 26, poz. 183


Rada Narodowa Miasta i Gminy
uchwala, co następuje:


1. Uznaje się za wskazane utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy, zwanego dalej "Ośrodkiem" podporządkowanego Radzie Narodowej Miasta i Gminy w Kruszwicy.
2. Zadaniem Ośrodka będzie:
- prowadzenie diagnostyki jednostkowej i środowiskowej,
- bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym organizowanie opieki i usług domowych),
- współpraca z organizacjami i instytucjami a zwłaszcza z samorządem terytorialnym,
- uaktywnianie środowiska lokalnego.
3. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Miasta i Gminy w Kruszwicy.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Narodowej Miasta i Gminy


mgr inż. Roman Madajewski

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Nr XII/66/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kruszwicy
z dnia 30 marca 1990r. w sprawie utworzenia
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy.

 

 Inicjatorem wywołania uchwały jest terenowy organ administracji państwowej o właściwości ogólnej i szczególnej. Wywołanie jej podyktowane zostało koniecznością skoordynowania poczynań z zakresu pomocy społecznej, która prowadzona jest w urzędzie miasta i gminy decyzjalnie, a ustalenie warunków materialnych i potrzeb w tym zakresie przez pracowników socjalnych ZOZ.
 Środki natomiast finansowe na tę działalność znajdują się w budżecie rady narodowej miasta i gminy oraz różnych organizacjach.
 Utworzenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyczyni się do zespolenia środków finansowych jak i materialnych w jeden organizm, co niewątpliwie wpłynie na sprawność i poprawę funkcjonowania szeroko pojętej pomocy społecznej.
 Do zadań Ośrodka należeć będzie:
- prowadzenia diagnostyki jednostkowej i środowiskowej,
- bezpośrednie udzielania świadczeń (w tym ogrnizowanie opieki i usług domowych) z zakresu pomocy społecznej,
- pośrednie udzielanie świadczeń w zakresie pomocy społecznej,
- współpraca z organizacjami i instytucjami, a zwłaszcza z samorządem terytorialnym w zakresie pomocy społecznej,
- aktywizacja środowiska lokalnego w zakresie działań dotyczących zaspokajania potrzeb pomocy społecznej.
Na czele Ośrodka stał będzie kierownik.

Naczelnik
Miasta i Gminy

mgr Ryszard Sobecki

metryczka


Wytworzył: Rada Narodowa MiG Kruszwica (30 marca 1990)
Opublikował: Małgorzata Mróz (9 lipca 2003, 12:28:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3010