Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica

Gmina Kruszwica jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie w oparciu o zapisy art. 33 Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera/Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach drugiej rundy konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

Ogłoszenie o naborze partnera projektu.pdf (1692kB) pdf
formularz oferty.doc (71kB) word
oświadczenie 1 o braku wykluczenia.doc (32kB) word
oświadczenie 2- niezaleganie z płatnościami.doc (31kB) word
oświadczenie 3- gotowość do współpracy.docx (12kB) word
oświadczenie 4 - RODO.docx (601kB) word
oświadczenie 5 - zapoznanie z konkursem.docx (13kB) word
oświadczenie 6 - roczny obrót.docx (14kB) word


INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO NABORU PARTNERA:

Gmina Kruszwica działając w oparciu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) informuje o wyborze partnera, w otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu realizowanego w ramach drugiej rundy konkursu RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.

W postępowaniu  wybrano ofertę  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z Kruszwicy.

Była to jedyna złożona oferta.

Oferta jest zgodna z wymaganiami ogłoszenia o wyborze partnera.

Burmistrz Kruszwicy
Dariusz WitczakZdjęcie

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak (6 lutego 2020)
Opublikował: Justyna Pankowska (6 lutego 2020, 12:42:08)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (12 marca 2020, 11:55:09)
Zmieniono: Dodanie wyników naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 685