Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa zamiennych kaset akumulatorowych APC RBC140.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę zamiennych kaset akumulatorowych APC RBC140.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

I. Nazwa i adres zamawiającego (dane do faktury).
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234

II. Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe będzie opublikowane w BIP oraz skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców.

III. Rodzaj zamówienia.
Dostawy

IV.  Opis przedmiotu zamówienia.
Dostawa fabrycznie nowych i nieużywanych zestawów zamiennych kaset akumulatorowych APC RBC140 (do zasilaczy SURT6000XLI i SURTD5000XLI) – 3 zestawy.

V. Termin realizacji zamówienia.
5 dni od momentu złożenia zamówienia.

VI. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty.
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem wartości brutto na całość zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania

ofertowego.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert.

VII. Kryteria oceny oferty.
1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.
2. Do porównania będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto oferty.
3. Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto.
4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi

przepisami.
5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1. Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres:
um@kruszwica.um.gov.pl
lub
Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88 – 150 Kruszwica
pok. 30

2. Termin składania ofert upływa w dniu 07 listopada 2018 r.

Uwaga: Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew.21, e-mail:

artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego.
1. Oferta – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (37kB) word

XI. Pozostałe informacje.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zamówienia w formie pisemnej, do którego integralną część stanowić będzie oferta.
4. W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.

Ze względu na problemy z docieraniem poczty elektronicznej z adresów zarządzanych przez serwery Google proszę o telefoniczne potwierdzenie

wysłania oferty pod numerem 523515010 wew.24.

metryczka


Wytworzył: Artur Przybysz (2 listopada 2018)
Opublikował: Artur Przybysz (2 listopada 2018, 12:12:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689