Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa czytników kart do obsługi dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty na dostawę 6 szt. czytników kart do obsługi nowych polskich dowodów osobistych z warstwą elektroniczną.
Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. Nazwa i adres zamawiającego (dane do faktury).
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234


II. Rodzaj zamówienia.
Dostawy

III. Opis przedmiotu zamówienia.
Oferowane czytniki muszą być: fabrycznie nowe,  nieużywane, sprawne, znajdować się w stanie nieuszkodzonym, muszą być w pełni zgodne ze specyfikacją wymagań dla czytników kart e-dowód dla urzędów gmin, zamieszczonej na stronie internetowej BIP MSWiA (Sprawy obywatelskie -> e-Dowód -> Czytnik do e-dowodu).
Specyfikacja wymagań jest integralną częścią zapytania ofertowego.

Warunkiem odbioru przedmiotu zamówienia będzie uzyskanie przez oferowany czytnik pozytywnego wyniku testu przeprowadzonego przez Zamawiającego za pomocą otrzymanych od MSWiA kart testowych oraz dedykowanego oprogramowania.
Zamawiający przeprowadzi test w ciągu 2 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia czytników do siedziby Zamawiającego.

W przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu czytnik zostanie odesłany bez zwłoki na koszt oferenta, jego oferta cenowa zostanie odrzucona a zamówienie anulowane.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady fizyczne i prawne dostarczonego sprzętu i oprogramowania, w tym za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej w tym praw autorskich, patentów pozostających w związku z wprowadzeniem ich do obrotu na terytorium RP.

Oferent dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

Złożenie oferty jest akceptacją zapisów zaproszenia do złożenia oferty.

IV. Warunki płatności.
Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia oraz faktury VAT wystawionej na: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, NIP 5562751234.
Za datę realizacji płatności uważa się datę obciążenia przez bank należnością rachunku Zamawiającego.
Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może wystawić faktury VAT bez wymaganego podpisu Zamawiającego na fakturze.V. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty.
1.    Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.    Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem wartości brutto na całość zamówienia oraz terminu realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 1, który stanowi wzór oferty.
4.    Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert.

VI. Kryteria oceny oferty.
1.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.
2.    Do porównania będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto oferty.
3.    Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto.
4.    Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5.    Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

VII. Miejsce i termin składania ofert.
1.    Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres:
um@kruszwica.um.gov.pl
lub
Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88 – 150 Kruszwica
pok. 30

2.    Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2018 r.

Uwaga: Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IIIV. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew.21, e-mail: artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego.
1.    Oferta – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (37kB) word
2.    Specyfikacja wymagań (195kB) pdf

XI. Pozostałe informacje.
1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2.    Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zamówienia w formie pisemnej, do którego integralną część stanowić będzie oferta.
3.    W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.
4.    Zapytanie ofertowe będzie opublikowane w BIP oraz skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców.

Ze względu na problemy z docieraniem poczty elektronicznej z adresów zarządzanych przez serwery Google proszę o telefoniczne potwierdzenie wysłania oferty pod numerem 523515010 wew.24.

1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2.    Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zamówienia w formie pisemnej, do którego integralną część stanowić będzie oferta.
3.    W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.
4.    Zapytanie ofertowe będzie opublikowane w BIP oraz skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców.

Ze względu na problemy z docieraniem poczty elektronicznej z adresów zarządzanych przez serwery Google proszę o telefoniczne potwierdzenie wysłania oferty pod numerem 523515010 wew.24.

metryczka


Wytworzył: Artur Przybysz (16 listopada 2018)
Opublikował: Artur Przybysz (16 listopada 2018, 11:23:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 701