Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy”.

I.    Zamawiający:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
tel. 052 35 15 010,  fax 35 16 021,
NIP 556-27-51-234   REGON 092350777   

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z uwagi na wartość zamówienia nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

II.    Przedmiot zamówienia:
Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Budowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy”.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy”.
Zakres zadania: rozbudowa istniejącego budynku socjalnego jednokondygnacyjnego na części działki o numerze ewidencyjnym 281/12.
    Dane budynku istniejącego :
- powierzchnia zabudowy ok. 50 m2,
- przyłącze wodociągowe,
- przyłącze kanalizacyjne,
- pomieszczenia sanitarne  wyposażone  w 4  pisuary oraz  6 toalet.
    Ogólna charakterystyka budynku projektowanego :
- maksymalna powierzchnia zabudowy do 300/400 m2 w zależności od przedstawionej koncepcji,
- pomieszczenia przeznaczone na szatnie dla sportowców dwóch drużyn o powierzchni min 25m2 każda.

W każdej szatni muszą się znajdować:
- miejsca do siedzenia dla  min. 20 osób,  szafki na odzież dla min.  20 osób,
- minimum 3 prysznice,
- minimum 1 toaleta,
- pomieszczenia przeznaczone na szatnie dla sędziów oddzielone od szatni dla zawodników: stół
z miejscem do siedzenia dla 4 osób, szafki na odzież  dla 4 osób,  prysznic oraz toaleta w szatni,
- poddasze użytkowe przeznaczone na sale konferencyjną,
- przy projektowaniu budynku należy się kierować  wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów.  
    Wyposażenie budynku:
- lustra, krzesła, ławki, dozowniki do mydła, uchwyty do papieru toaletowego, szczotki do WC itp.,
- toalety ogólnego dostępu oraz dla osób niepełnosprawnych ,
- elektryczne suszarki do rąk,
- instalacja elektryczna + przyłącze energetyczne ( z  uwzględnieniem infrastruktury znajdującej się na  działce),
- instalacja gazowa  + przyłącze gazowe,
- instalacja alarmowa,
- instalacja  wentylacyjna z klimatyzacją.
    Dach pokryty blacho dachówką.
W projektowanym budynku lub istniejącym należy uwzględnić pomieszczenia gospodarcze na sprzęty przeznaczone do utrzymania obiektu sportowego.
Przed przystąpieniem do prac  koncepcyjnych należy przeprowadzić wizję w terenie  oraz uzgodnić z Zamawiającym  funkcje użytkową  projektowanego obiektu
 
IV. Zakres prac do wykonania:

- opracowanie  koncepcji projektowej zaplecza socjalno – sportowego na  części działki
o numerze ewidencyjnym 281/12,
- opracowanie wizualizacji budynku,
- inwentaryzacja drzewostanu,
- przygotowanie oraz złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wycinkę       drzew wraz z planem nasadzeń,
- opracowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami  dotyczącymi wydania decyzji o warunkach zabudowy,
     - uzyskanie map do celów projektowych,
    - wykonanie dokumentacji technicznej w czterech egzemplarzach i jednej wersji elektronicznej,
    - wykonanie przedmiaru robót ( 1 egz.),
    - wykonanie kosztorysu inwestorskiego (1 egz.),
    - wykonanie  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (2 egz.),
    - uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień dla przedstawionej dokumentacji,
    - uzyskanie decyzji od poszczególnych zarządców dróg publicznych zezwalającej na   umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z drogą,
    - uzyskanie pozwolenia na budowę (decyzja nie ostateczna).

Wykonawca wykona przedmiot umowy w wersji elektronicznej na komputerowym nośniku informacji wszystkich opracowań (plik w programie ogólnodostępnym, dokumenty
w wersji elektronicznej muszą być kompletne i tożsame z wersją papierową).

V. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
Przy wyborze ofert Zamawiający  będzie się kierował następującym kryterium:
1 kryterium:  cena  -  waga  100% 

VI. Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji opracowania  koncepcji projektowej zaplecza socjalno – sportowego 20 dni od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.10.2019r.

VII. Uwagi dla oferentów
a) Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej przedstawi 1 egzemplarz do wglądu lub ewentualnej weryfikacji Zamawiającemu .
d) Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość  autorskich praw majątkowych oraz własność projektu, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na:
- dokonywanie w projekcie zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany obowiązujących przepisów itd.,
- utrwalania projektu w postaci cyfrowej np. na nośniku (CD - R) 
- zwielokrotnienie projektu poprzez odbitki ksero.
- udostępnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu.
- przed złożeniem oferty cenowej należy dokonać wizji w terenie.

VIII. Miejsce, sposób i termin składania ofert.
Przed złożeniem oferty cenowej należy dokonać wizji w terenie.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zaplecza socjalno – sportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy”” (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność). Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica  w pok. nr 30 (Biuro Obsługi Interesanta) w terminie do dnia 29.03.2019r. do godz. 15:15. Nie dopuszcza się składania oferty w  wersji elektronicznej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:  spełnia/nie spełnia.

IX.    Załączniki:
nr 1 -   Formularz oferty (18kB) word
nr 2 -   Wzór umowy (181kB) pdf
nr 3 -   Mapa ewidencyjna terenu pod planowaną inwestycję (503kB) pdf
nr 4 -   Mapa przestrzenna terenu pod planowaną inwestycję (3424kB) pdf

X.    Pozostałe informacje:
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
- Oferty nie zawierające wymaganego kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.
- Zamawiający nie przewiduje procedury wzywania Oferentów do uzupełniania brakujących dokumentów.

XI. Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:

Rafał Świerczyński - Inspektor ds. wodno - kanalizacyjnych
tel. 52/3515010 wew. 37
e-mail: swierczynski@kruszwica.um.gov.pl


Informacja z otwarcia ofert (380kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rafał Świerczyński (20 marca 2019)
Opublikował: Justyna Pankowska (20 marca 2019, 13:42:47)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (1 kwietnia 2019, 12:46:53)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 975