Zapytanie ofertowe na opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem

Kruszwica, dnia 21.03.2019 r.
 PIFZ-I.651.1.2019

 ZAPYTANIE OFERTOWE
 
I.Zamawiający:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88-150 Kruszwica
tel. 052 35 15 010,  fax 35 16 021,
NIP 556-27-51-234   REGON 092350777


II.Tryb udzielenia zamówienia :
2.1 Niniejsze postępowanie dotyczy zamówienia na usługę opracowania dokumentacji o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.2 Niniejsze postępowanie prowadzone jest jako rozeznanie rynku zgodnie z zasadą konkurencyjności, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
III.Przedmiot zamówienia:


Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem.
 
IV.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopali i wód podziemnych”.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
4.1 Opracowanie Projektu robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy oraz określenia możliwości ich wykorzystania.
- Projekt robót geologicznych należy opracować zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r. poz. 2126) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.).
- Wykonanie otworu przewiduje się na działce nr 43/6 obręb Kobylniki o powierzchni 1,73 ha. Projektant winien przyjąć rozwiązania techniczne, dające optymalne warunki realizacji i eksploatacji otworu. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie, gdzie planowane jest wykonanie otworu badawczego, celem optymalnego doboru proponowanych rozwiązań projektowych i wykonawczych.
- W projekcie należy przewidzieć rozpoznanie wód termalnych z utworów dolnej jury i dolnej kredy, z podstawowym wariantem ujęcia wód z utworów dolnej jury. Konstrukcja otworu winna zapewnić maksymalizację wydobywczą wód termalnych oraz uwzględniać konieczność zabudowy materiałów odpornych na korozję (kolumna filtrowa ze stali kwasoodpornej i orurowanie z włókna szklanego).
 
4.2 Opracowanie „Kosztorysu inwestorskiego na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Kruszwica GT-1  wraz z projektowanymi badaniami i niezbędnymi opracowaniami”, zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
 
4.3 Opracowanie  „Analizy uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, w rejonie Kruszwicy”, zgodnie z wymaganiami i kryteriami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przygotowanie danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie (tj. charakterystyki ekologiczno – technicznej projektu i harmonogram rzeczowo – finansowy prac geologicznych). Wykonawca zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w aktualizacji gminnych programów o geotermię.

L.p.
Zakres prac
Termin wykonania
Sposób zapłaty
1
Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy oraz określenia możliwości ich wykorzystania

-Projekt należy wykonać w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną w formacie pliku „PDF”
do 60 dni od dnia zawarcia umowy
50% po opracowaniu „Projektu” po jej wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego
i
50% po jego zatwierdzeniu przez organ administracji geologicznej

2
Opracowanie „Kosztorysu inwestorskiego wraz z projektowanymi badaniami i niezbędnymi opracowaniami”, zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   

- Projekt należy wykonać w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną w formacie pliku „PDF”
do 20 dni od uzyskania zatwierdzenia Projektu robót geologicznych
100% po jej wykonaniu
i odebraniu przez Zamawiającego

3
Opracowanie „Analizy uwarunkowań wykorzystania zasobów geotermalnych, w rejonie Kruszwicy” oraz danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o dofinansowanie   

- Projekt należy wykonać w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną w formacie pliku „PDF”

do 20 dni od aktualizacji gminnych programów o geotermię
100% po jej wykonaniu
i odebraniu przez ZamawiającegoV. Pozostałe uwagi/zobowiązania Wykonawcy
5.1 Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego zajmującymi się tematyką niniejszego zapytania. Celem spotkań jest przedstawienie oraz omówienie prac związanych z opracowaniem przedmiotu zamówienia.
 
5.2 Dodatkowo zobowiązuje się Projektanta posiadającego kwalifikacje kat. IV (lub równoważne), na każde wezwanie (pisemne, telefoniczne lub mailowe) Zamawiającego, na własny koszt, do:
a) uczestnictwa w ramach spotkań roboczych i uzgodnień z Zamawiającym w Urzędzie Miasta i Gminy i poza nim,
b) aktywnego reprezentowania Zamawiającego podczas spotkań i zebrań z lokalną społecznością, Radą Gminy oraz na innych szczeblach administracyjnych (powiatowych, wojewódzkich, ministerialnych),
c) przygotowywania prezentacji multimedialnych i opracowań informacyjnych na potrzeby w/w spotkań, w tym przygotowania broszur reklamowych
 
w okresie ważności dokumentacji.
 
5.3 Pozyskiwanie dokumentów źródłowych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i koszt ich pozyskania należy do Wykonawcy, przy czym Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty, które posiada.
 
5.4 Przy opracowywaniu dokumentacji Wykonawca będzie wykorzystywał jedynie materiały, utwory, dane i informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności nie naruszają dóbr osobistych i majątkowych oraz osobistych praw autorskich, praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub wzorów użytkowych bądź innych praw własności przemysłowej, a także danych osobowych osób trzecich. Gdyby doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób i podmiotów, których prawa zostały naruszone, ponosi Wykonawca.
 
VI. Warunki przedłożenia oferty i wyboru Wykonawcy:
 
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w niniejszym zapytaniu. Oferty Wykonawców, którzy nie spełnią poniższych wymagań nie będą rozpatrywane.
 
6.2 Wykonawca posiada doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu zatwierdzonego „Projektu robót geologicznych” na wykonanie otworu geotermalnego, który miał głębokość min. 2500 m, a jego konstrukcja uwzględniała zabudowę rur z włókna szklanego.
 
Dowodem spełnienia warunku są stosowne referencje od Zamawiającego.
 
VII. Kryteria oceny ofert:
7.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Cena: 100%

7.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone wg następujących wzorów:

Cena (koszt)

Liczba pkt. = Cmin / Cof * 100

gdzie
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
Cof – cena podana w ofercie


VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci:
- Formularz oferty wg załącznika nr 1,
- Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Projektanta odpowiednich kwalifikacji zawodowych (kwalifikacje kat. IV).
 
IX. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

9.1 Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
9.2 Oferty należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone opisem „Oferta dotycząca opracowania projektu robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem” oraz słowami „NIE OTWIERAĆ PRZED 29.03.2019 r., godz. 15:15” oraz pieczęcią firmową Oferenta wraz z adresem i nr telefonu.
9.3 Oferty należy składać w formie pisemnej (osobiście, pocztą) na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica
9.4 Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2019 r. o godzinie 15:15.  Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego.
9.5 Otwarcie ofert nastąpi w terminie 2 dni roboczych od zakończenia składania ofert.
9.6  Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
 
X. Załączniki:
Nr 1 - Formularz oferty (24kB) word
 
XI. Pozostałe informacje:
11.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
11.2 Oferty nie zawierające wymaganego kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie przewiduje procedury wzywania Oferentów do uzupełniania brakujących dokumentów.
11.3 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
11.4 Pracownikiem uprawnionym do kontaktu jest: Monika Winiarczyk- Kierownik Referatu Planowania, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych, tel. 52/3515010 wew. 30
11.5 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyn.
11.6 Zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym cena brutto powinna zawierać wszelkie koszty wykonania zadania. Ryzyko błędnej kalkulacji ceny w ofercie obciąża Wykonawcę.
 
 
 
Burmistrz Kruszwicy
Dariusz Witczak
 
Zapytanie ofertowe (2081kB) pdf

Poniżej zamieszczono odpowiedź na zapytanie do prowadzonego postępowania.

Odpowiedź (208kB) jpg

Odpowiedź nr 2 (466kB) jpg

Powiadomienie o wyborze oferty (475kB) pdfmetryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (21 marca 2019)
Opublikował: Justyna Pankowska (21 marca 2019, 09:18:06)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (2 kwietnia 2019, 13:02:19)
Zmieniono: Powiadomienie o wyborze oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 936