Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę, instalację i wdrożenie systemu zdalnego dostępu do zasobów IT.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę, instalację i wdrożenie systemu zdalnego dostępu do zasobów IT.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234

II. Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe będzie skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców oraz umieszczone na stronie BIP.

III. Rodzaj zamówienia.
Dostawy

IV.  Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

V. Termin realizacji zamówienia.
Do 29 grudnia 2020 r.

VI. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty.
1.    Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.    Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4.    Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem wartości brutto na całość zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, kopie opublikowanych przez producenta kart technicznych, produktowych oferowanego urządzenia potwierdzających spełnienie żądanych wymogów minimalnych w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego.
5.    Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert.

VII. Kryteria oceny oferty.
1.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.
2.    Do porównania będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto oferty.
3.    Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto.
4.    Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5.    Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym koszty ewentualnych rozszerzeń podstawowych gwarancji).

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1.    Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
pok. 24
lub
ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres:
um@kruszwica.um.gov.pl
2.    Termin składania ofert upływa w dniu 11 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00.
UWAGA: Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew.21, e-mail: artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego.
1.    Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia (490kB) pdf
2.    Załącznik nr 2 – Formularz Ofertowy (17kB) word
3.    Załącznik nr 3 – Wzór umowy (445kB) pdf

XI. Pozostałe informacje.
1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2.    Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w ciągu 2 dni roboczych od dnia poinformowania go o wyborze.
3.    Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania.
4.    W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.

Zamawiający dokonuje następujących zmian w umowie:
§ 1 pkt 3 – usunięty
§ 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1.            Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy ze szczególną starannością zawodową z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszą umową, a także zasad etyki zawodowej.
§ 5 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
5.            Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu umowy w formie zgłoszenia pisemnego (dopuszcza się formę pisemną poprzez email).
6.            Zamawiający, zobowiązują się do wyznaczenia terminu odbioru i jego rozpoczęcia w terminie 3 dni kalendarzowych od daty dokonania zawiadomienia o gotowości, zawiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę (dopuszcza się formę pisemną poprzez email).
§ 13 pkt 4 – usunięty
§ 13 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
12.          W przypadku wystąpienia konieczności powierzenia danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane przez Strony wyłącznie w celu należytego wykonania umowy.
§ 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
2.            W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu cywilnego.

metryczka


Wytworzył: Artur Przybysz (9 grudnia 2020)
Opublikował: Artur Przybysz (10 grudnia 2020, 11:15:52)

Ostatnia zmiana: Artur Przybysz (10 grudnia 2020, 12:43:07)
Zmieniono: Zmiana zapisów wzoru umowy.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 435