Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.

Urząd Miejski w Kruszwicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego.

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.

I. Nazwa i adres zamawiającego.
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234

II. Sposób i miejsce publikacji zapytania ofertowego.
Zapytanie ofertowe będzie skierowane za pomocą poczty elektronicznej lub faksem do co najmniej 3 wykonawców oraz umieszczone na stronie BIP.

III. Rodzaj zamówienia.
Dostawy

IV.  Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

V. Termin realizacji zamówienia.
Do 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

VI. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty.
1.    Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3.    Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4.    Na ofertę składa się wypełniony formularz ofertowy z podaniem wartości brutto na całość zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego, certyfikat autoryzacji producenta oferowanego sprzętu w zakresie świadczenia serwisu i konserwacji wystawionego na Wykonawcę, oświadczenie producenta, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy albo ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, przejmie na siebie do końca okresu świadczenia usług gwarancyjnych wszelkie zobowiązania związane z serwisem na zasadach określonych w specyfikacji zapytania ofertowego oraz umowie, certyfikat ISO9001 na świadczenie usług serwisowych wystawiony na Wykonawcę (w przypadku świadczenia serwisy gwarancyjnego przez Wykonawcę), kopie certyfikatów: ISO 14001 w zakresie produkcji, ISO 9001 w zakresie serwisu wystawionych na Producenta oferowanych urządzeń wielofunkcyjnych, kopie opublikowanych przez producenta kart technicznych, produktowych (w języku polskim) oferowanego urządzenia potwierdzających spełnienie żądanych wymogów minimalnych (wszystkie strony wymaganych dokumentów muszą być opieczętowane pieczątką Wykonawcy i podpisem Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy).
5.    Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert.

VII. Kryteria oceny oferty.
1.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.
2.    Do porównania będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto oferty.
3.    Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto.
4.    Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5.    Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym koszty ewentualnych rozszerzeń podstawowych gwarancji).

VIII. Miejsce i termin składania ofert.
1.    Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
99 – 150 Kruszwica
pok. 24
lub
ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres:
um@kruszwica.um.gov.pl
2.    Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2021 r. o godzinie 12:00.
UWAGA: Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew.21, e-mail: artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl

X.  Załączniki do zapytania ofertowego.
Załacznik nr 1_Specyfikacja zapytania ofertowego.pdf (439kB) pdf
Załacznik nr 2_Formularz Ofertowy.docx (14kB) word
Załacznik nr 3_Wzor umowy.pdf (244kB) pdf

XI. Pozostałe informacje.
1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2.    Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy w formie pisemnej. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w ciągu 2 dni roboczych od dnia poinformowania go o wyborze.
3.    Zamawiający poinformuje w formie elektronicznej Oferentów, którzy złożyli ofertę, o wynikach postępowania.
4.    W ramach niniejszego postępowania nie przewiduje się możliwości składania środków odwoławczych od wyników postępowania.

metryczka


Wytworzył: Artur Przybysz (23 marca 2021)
Opublikował: Artur Przybysz (23 marca 2021, 19:30:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 724