Zaproszenie do złożenie oferty cenowej - zapytanie ofertowe (PA-820).

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Kruszwica zaprasza do złożenia oferty na odnowienie następujących rocznych pakietów usług do urządzenia Palo Alto Networks PA-820:
1.    Threat prevention subscription year 1, PA-820 – 1 szt.
2.    Advanced URL filtering subscription year 1, PA-820 – 1 szt.
3.    WildFire subscription year 1, PA-820 – 1 szt.
4.    DNS Security subscription year 1, PA-820 – 1 szt.
5.    Global Protect subscription year 1, PA-820 – 1 szt.
6.    Partner enabled premium support year 1, PA-820 – 1 szt.

Licencje na pakiety muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji producenta na teren Polski.
Data ważności (Date Expires) aktualnie użytkowanych pakietów to 26 stycznia 2022 r.
Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza 130.000,00 zł.

Nazwa i adres zamawiającego (dane do faktury).
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88 – 150 Kruszwica
NIP 556 275 1234

Termin realizacji zamówienia: do 25 stycznia 2022 r.

Ofertę należy złożyć na prawidłowo wypełnionym formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.


Kryteria oceny oferty.
1.    Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena  – 100%.
2.    Do porównania będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto oferty.
3.    Zamawiający za ofertę najkorzystniejszą uzna ofertę o najniższej wartości brutto.
4.    Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.
5.    Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert.
1.    Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać poczta elektroniczną na adres:
um@kruszwica.um.gov.pl (proszę potwierdzić odbiór - tel. 523515010 wew. 24).
lub
Ofertę w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:
Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
88 – 150 Kruszwica
pok. 24

2.    Termin składania ofert upływa w dniu 19 stycznia 2022 r.

Uwaga: Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
          

IX. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest: Artur Przybysz, tel. 523515010 wew.21, e-mail: artur.przybysz@kruszwica.um.gov.pl

Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego (50kB) word

Pozostałe informacje.
1.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ani ofert częściowych.
2.    Zamówienie zostanie udzielone na podstawie zamówienia w formie pisemnej, do którego integralną część stanowić będzie oferta.

metryczka


Wytworzył: Artur Przybysz (17 stycznia 2022)
Opublikował: Artur Przybysz (17 stycznia 2022, 10:53:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 339