IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Poznańskiej 17.


BURMISTRZ KRUSZWICY
OGŁASZA
 

     IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej w Kruszwicy.
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Poznańskiej 17, obręb 2 zapisana w księdze wieczystej nr  BY1I/00023015/9  prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu z przeznaczeniem na prowadzenie hotelu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 281/6, o powierzchni
0,5985 ha, sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane – Bi. 
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem – hotelik sportowy o powierzchni zabudowy 612 m2. Budynek o funkcji usługowej, dwukondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony w zabudowie wolnostojącej. W budynku są następujące instalacje: elektryczna, wodna, kanalizacyjna, teletechniczna, p.poż (hydrantowa). Ogrzewanie w budynku realizowane poprzez instalację CO zasiloną piecem opalanym olejem opałowym zainstalowanym w kotłowni budynku.
Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci uzbrojenia podziemnego przebiegających przez nieruchomość. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.
Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:
- przejęcia wszelkich poczynionych rezerwacji hotelowych na 2018r. przez Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”w Kruszwicy,
- zapewnienia Klubowi Piłkarskiemu „GOPŁO” Kruszwica nieodpłatnego korzystania                 z pomieszczeń piwnicznych (tj. 6-ciu szatni wraz z toaletą o pow. użytkowej ok. 240 m2, 5-ciu pomieszczeń magazynowych o pow. użytkowej ok. 102 m2) za wyjątkiem mediów przez okres 3 lat,  licząc od dnia nabycia.
Nieruchomość obecnie oddana jest w użyczenie na rzecz Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”     w Kruszwicy do dnia 31 grudnia 2018r. z możliwością miesięcznego wypowiedzenia w przypadku sprzedaży.
Nieruchomość zbywana jest bez wyposażenia, które stanowi własność Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy. Istnieje możliwość zakupu wyposażenia od Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.
 
W przypadku niedotrzymania przez Nabywcę nieruchomości zobowiązania dotyczącego zapewnienia  Klubowi Piłkarskiemu „GOPŁO” Kruszwica nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń piwnicznych (tj. 6-ciu szatni wraz z toaletą o pow. użytkowej ok. 240 m2, 5-ciu pomieszczeń magazynowych o pow. użytkowej ok. 102 m2) za wyjątkiem mediów przez okres 3 lat,  licząc od dnia nabycia, nabywca zapłaci Gminie Kruszwica karę umowną w wysokości 50.000,00 zł (słownie:  pięćdziesiąt tysięcy złotych) za niespełnienie wskazanego zobowiązania. Wierzytelność Gminy Kruszwica z tytułu kary umownej i należnych od niej odsetek ustawowych, zostaną zabezpieczone hipoteką obciążającą nieruchomość nabywcy.       Co do wskazanego obowiązku nabywca nieruchomości podda się egzekucji w akcie notarialnym –  umowie sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
W akcie notarialnym – umowie sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, Gmina Kruszwica zastrzeże sobie prawo, że będzie mogła prowadzić egzekucję na podstawie aktu notarialnego w razie niewywiązania się nabywcy z zobowiązania wyżej wskazanego i wystąpić o nadanie aktowi  klauzuli wykonalności do 31 grudnia 2024 r.
 
2. Dla działki numer 281/6 położonej w Kruszwicy przy ul. Poznańskiej 17, obręb 2, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, przy ul. Poznańskiej,  obr. 2 położona  jest w strefie miejskiej, na obszarze Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, oraz w granicach głównego zbiornika wód podziemnych.
Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji usługowej i mieszkaniowej – obszary kontynuacji zabudowy.
Działka nr 281/6 położona w m. Kruszwica przy ul. Poznańskiej nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
 
3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.350.000,00 zł brutto (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2016r., poz.710 z późn. zm.).
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych)        na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy, najpóźniej do dnia 20 lutego 2018 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
Pierwszy  przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 21 kwietnia 2017r. Drugi  przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 28 lipca 2017r . Trzeci przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 12 października 2017r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
 
5. Przetarg odbędzie się w dniu 2 marca 2018 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 40.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
 
6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 
7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
 
8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2016r., poz. 1061 z późn.zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
 
9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 
10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.
 
11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 3, biuro do spraw gospodarki nieruchomościami, telefon 52 3515010 wew.32.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz publikuje na stronie internetowej urzędu (www.kruszwica.um.gov.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) a także w internetowym serwisie prasowy (www.monitorurzedowy.pl) .
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (28 grudnia 2017)
Opublikował: Elżbieta Gralak (28 grudnia 2017, 07:55:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1331