II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w m. Racice.


BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w miejscowości Racice.
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Racice zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 60/1 o powierzchni 0,2034 ha, sklasyfikowana jako grunty orne -RIVb.
2. Dla działki numer 60/1 położonej w miejscowości Racice nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą  nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej  w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. w/w działka zlokalizowana w m. Racice, gm. Kruszwica położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem C-leśno-rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego,  o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno-wypoczynkowych, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru specjalnej ochrony „Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony „Jezioro Gopło” , w granicach głównego zbiornika wód podziemnych oraz w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.
Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowych z usługami.
Działka o nr ew. 60/1 położona w m. Racice, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 04.02.2016 r. decyzję nr 10/2016 o warunkach zabudowy        ( znak: BGP.6730.109.2015.2016) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wbudowanym garażem w bryle budynku mieszkalnego oraz garażu wolnostojącego.
3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  41.500,00 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100).
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 4.150,00 zł (słownie: cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia  26 marca 2018 r. (włącznie) Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 6 października 2017 roku. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godz. 9-tej w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy
ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 40.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi ,  bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U.
z 2014r., poz. 1380 z późn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegającej rejestracji – aktualny odpis z właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.
11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 3, biuro do spraw gospodarki nieruchomościami, telefon 52 3515010 wew.32.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy i publikuje
na stronie internetowej urzędu www.kruszwica.um.gov.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl  a także w internetowym serwisie prasowym www.monitorurzedowy.pl oraz u sołtysa wsi Racice.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (1 marca 2018)
Opublikował: Elżbieta Gralak (1 marca 2018, 07:21:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 463