III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racice

BURMISTRZ KRUSZWICY
OGŁASZA
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racice.
1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Racice zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 60/1 o powierzchni 0,2034 ha, sklasyfikowana jako grunty orne -RIVb.
2. Dla działki numer 60/1 położonej w miejscowości Racice nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą  nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej     w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. w/w działka zlokalizowana w m. Racice, gm. Kruszwica położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem C-leśno-rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego,  o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno-wypoczynkowych, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru specjalnej ochrony „Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony „Jezioro Gopło”, w granicach głównego zbiornika wód podziemnych oraz w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.
Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowych z usługami.
Działka o nr ew. 60/1 położona w m. Racice, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 04.02.2016 r. decyzję nr 10/2016 o warunkach zabudowy ( znak: BGP.6730.109.2015.2016) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z wbudowanym garażem w bryle budynku mieszkalnego oraz garażu wolnostojącego.
3.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  38.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).
4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia  20 września 2018 r. (włącznie) Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 6 października 2017 roku. Drugi przetarg ustny nieograniczony  przeprowadzono w dniu 5 kwietnia 2018 r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
5.Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku o godz. 9-tej w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 40.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
6.Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi,  bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
8.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
9.Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegającej rejestracji – aktualny odpis z właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.
11.Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 3, biuro do spraw gospodarki nieruchomościami, telefon 52 3515010 wew.32.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy i publikuje na stronie internetowej urzędu www.kruszwica.um.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl    a także w internetowym serwisie prasowym www.monitorurzedowy.pl oraz u sołtysa wsi Racice.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (27 sierpnia 2018)
Opublikował: Romana Cieszyńska (27 sierpnia 2018, 07:44:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 472