Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej

BURMISTRZ KRUSZWICY OGŁASZA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej

1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej, obręb 6, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00012349/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 27/13 o powierzchni 0,3252 ha, sklasyfikowana jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp.
Nieruchomość ta nie jest obciążona.
Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci uzbrojenia podziemnego przebiegających przez nieruchomość oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

2.Dla działki numer 27/13 położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej, obręb 6, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r.  oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, przy ul. Nadgoplańskiej położona jest w strefie miejskiej, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej B. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji usługowej i mieszkaniowej. Działka nr 27/13 położona w m. Kruszwica przy ul. Nadgoplańskiej nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

3.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  450.000,00 zł brutto (słownie: czterysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy  z dnia         11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia  15 marca 2019 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

5.Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2019 roku o godz. 9-tej w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 111.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

6.Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

8.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

9.Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualny odpis z właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

10.Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.

11.Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, telefon 52 3515010 wew. 32.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz publikuje na stronie internetowej urzędu (www.kruszwica.um.gov.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) a także w internetowym serwisie prasowym ( www.monitorurzedowy.pl) .


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (15 stycznia 2019)
Opublikował: Romana Cieszyńska (15 stycznia 2019, 09:03:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 466