Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Popowie

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową zabudowaną, położoną w Popowie, gm. Kruszwica, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00044413/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.

2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 5/11, o powierzchni 1,9435 ha, sklasyfikowana jest jako tereny mieszkaniowe -B oraz tereny rekreacyjno-wypoczynkowe– Bz.  
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem tzw. pałacem  (budynek po byłej szkole) o powierzchni zabudowy wg kartoteki budynków 404 m2 i powierzchni użytkowej  673,90 m2. Nieruchomość wyposażona jest  w podstawowe instalacje.
Dla działki nr 5/11 zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych na działce nr 5/10.

3. Dla działki numer 5/11 położonej w Popowie, gm. Kruszwica, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą
nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Popowo,  położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem C-leśno-rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno-wypoczynkowych, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru  specjalnej ochrony "Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony "Jezioro Gopło”. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami oraz tereny rolnicze. Działka położona jest  w granicach głównego zbiornika wód podziemnych oraz w granicach strefy konserwatorskiej, a także w części w 100-metrowej strefie ochronnej od Jeziora Gopło, gdzie obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych.
Działka nr 5/11 położona w m. Popowo, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla działki o nr ew. 5/2 Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 02.04.2009 r. decyzję nr 6/2009 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu na jeziorze Gopło w m. Popowo na działkach o nr ew. 1/1 i 5/2.

4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                       

5. Cena nieruchomości wynosi 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2018 r., poz. 2174 z późn. zm.) .

Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Kruszwicy oraz u sołtysa wsi Popowo.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (4 marca 2019)
Opublikował: Romana Cieszyńska (4 marca 2019, 07:25:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 569