II przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14

BURMISTRZ KRUSZWICY
OGŁASZA

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14,
obręb 2 zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00023420/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 119/14, o powierzchni 0,0741 ha, sklasyfikowana jest jako inne tereny zabudowane – Bi.  Zlokalizowana jest w strefie konserwatorskiej „B”.
Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo-usługowym o powierzchni zabudowy 178 m2, ujętym w kujawsko-pomorskiej ewidencji zabytków. Budynek wyposażony jest we wszystkie podstawowe instalacje.
Nieruchomość ta nie jest obciążona.
Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci uzbrojenia podziemnego przebiegających przez nieruchomość. Niezbędną infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania obiektu oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu Nabywca wykona na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

2. Dla działki numer 119/14 położonej w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 14, obręb 2, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, przy ul. Niepodległości, położona jest w strefie miejskiej,
w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz w granicach obszaru śródmiejskiego,
mieszkaniowo-usługowego, zabudowanego wskazanego do przekształceń i kontynuacji zabudowy. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji usługowej i mieszkaniowej. Przy działce biegnie Szlak Piastowski i rowerowy.
Działka nr 119/14 położona w m. Kruszwica przy ul. Niepodległości nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu
zagospodarowania terenu.

3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  600.000,00 zł brutto (słownie: sześćset tysięcy
złotych).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2018r., poz. 2174 z późn. zm.).

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy, najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 r. (włącznie).
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzono w dniu 22 marca 2019 r.. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

5. Przetarg odbędzie się w dniu  14 czerwca 2019 roku o godz. 930 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 111.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, tj. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.

8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.

11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, telefon 52 3515010 wew.32.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz publikuje na stronie internetowej urzędu (www.gminakruszwica.um.gov.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) a także w internetowym serwisie prasowym
(www.monitorurzedowy.pl).

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (10 kwietnia 2019)
Opublikował: Romana Cieszyńska (10 kwietnia 2019, 07:40:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 598