informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Kruszwicy przy ul. Podzamcze, Półwysep Rzępowski, obręb 2, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00052761/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 249/5, o powierzchni 0,1687 ha, sklasyfikowana jest jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – Bz.  
3. Dla działki numer 249/5 położonej w Kruszwicy przy ul. Podzamcze, Półwysep Rzępowski, obręb 2, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r.  oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, Obr. 2, przy ul. Podzamcze, położona jest w strefie miejskiej,  w granicach obszaru śródmiejskiego mieszkaniowo-usługowego, zabudowanego, wskazanego do przekształceń i kontynuacji zabudowy, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru specjalnej ochrony „Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony „Jezioro Gopło”, w 100-metrowej strefie ochronnej od Jeziora Gopło, gdzie obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów budowlanych. Działka  położona jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych oraz w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „A”. Przy działce biegnie szlak rowerowy oraz szlak piastowski. Są to obszary zainwestowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji turystyczno-wypoczynkowych, obsługi ruchu turystycznego oraz zieleni urządzonej. Działka o nr ew. 249/5 położona w m. Kruszwica, Obr. 2, przy ul. Podzamcze, nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla działki o nr ew. 249/1 położonej w m. Kruszwica, Obr. 2, przy ul. Podzamcze (która została podzielona na działki o nr ew. 249/3 i 249/4, a następnie na działki o nr ew. 249/5 i 249/6), Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 13.11.2014 r. decyzję nr 108/2014 o warunkach zabudowy(znak: BGP.6730.89.2014) dla inwestycji polegającej na: budowie obiektu służącego turystyce wodnej dla zadania pn. „Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów Wodnych” na części działki o nr ew. 249/1. Powyższa decyzja nr 108/2014 o warunkach zabudowy została zmieniona w dniu 27.03.2019 r. decyzją nr 3/2019, (znak: NBGP-BGP.6730.2.4.2018.2019).
Dla działki nr o nr ew. 249/4 w m. Kruszwica, Obr. 2, przy ul. Podzamcze (która uległa podziałowi na działki o nr ew. 249/5 i 249/6), Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 22.06.2017 r. decyzję nr 13/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak:BGP.6733.12.2017) dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej wraz z przyłączami na części działek o nr ew.  238/2, 237, 234, 209/1, 233/2, 236, 247, 244/2, 248, 251/2, 246/2, 249/4, 249/2, 252/1, 252/2, 253, Obr. 2 oraz 1/15, 1/7 Obr. 3 położonych w miejscowości Kruszwica, przy ul. Podzamcze.

4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.   

5. Cena nieruchomości wynosi 123.615,00 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset piętnaście złotych 00/100), od tej ceny zostanie zastosowana bonifikata zgodnie z uchwałą Nr IV/37/10 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 lutego 2019 r.

6.  Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetagowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 3, art. 68 ust. 1 pkt 2 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 i poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270)

Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Kruszwicy.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (18 kwietnia 2019)
Opublikował: Romana Cieszyńska (18 kwietnia 2019, 07:21:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 535