Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Sukowy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w miejscowości Sukowy, gm. Kruszwica, zapisane w księdze wieczystej nr BY1I/00044415/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, stanowiące własność Gminy Kruszwica.

2. Nieruchomości te są oznaczone w ewidencji gruntów numerami działek:
- 92/1 o powierzchni  0,1444 ha, rodzaj użytków: RIIIb,
- 92/2 o powierzchni  0,1125 ha, rodzaj użytków: RIIIb,

3. Dla działek o numerach 92/1 i 92/2 położonych w Sukowach gm. Kruszwica, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. działki zlokalizowane w m. Sukowy położone są w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem B – rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno-usługowych, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej.
Działka o nr ew.  92/1 to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami.
Działka o nr ew. 92/2 to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami oraz obszary wskazane pod  zabudowę na cele rozwoju funkcji mieszkaniowej
i usługowej.
Działki o nr ew. 92/1 i 92/2 położone są w m. Sukowy, gm. Kruszwica nie są objęte uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla działki o nr ew. 92/1 w m. Sukowy, gm. Kruszwica, Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 14.11.2018 r. decyzję nr 144/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego.
Dla działki o nr ew. 92/2 w m. Sukowy, gm. Kruszwica, Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 17.12.2018 r. decyzję nr 155/2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku garażowego.

4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                       

5. Cena nieruchomości wynosi:
- działka nr 92/1 – 60.000,00 zł brutto,
- działka nr 92/2 – 47.000,00 zł brutto.

Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Kruszwicy oraz u sołtysa wsi Sukowy.

Kruszwica, dnia 19.07.2019 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (22 lipca 2019)
Opublikował: Romana Cieszyńska (22 lipca 2019, 07:28:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 571