Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Polanowicach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w miejscowości  Polanowice, gm. Kruszwica, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00065432/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, stanowiącą własność Gminy Kruszwica.

2. Nieruchomość ta oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem działki 19, o powierzchni 0,4600 ha.
W/w działka oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako droga, natomiast nie ma nadanej kategorii drogi publicznej. Nieruchomość ta służy wyłącznie jako dojazd do Spółki Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice Sp. z o.o. oraz gruntów przyległych nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie.

3. Dla działki numer 19 położonej w Polanowicach gm. Kruszwica, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Polanowice położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem B – rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno-usługowych, w granicach głównego zbiornika wód podziemnych. Działka w części znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej oraz w części na terenach zieleni parkowej. Są to tereny rolnicze. Przy części działki biegnie ciek wodny.
Działka o nr ew. 19 położona w m. Polanowice, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą  Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu.

4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż
6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                       

5. Cena nieruchomości wynosi 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9  ustawy  z dnia 
11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl.,na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz u sołtysa wsi Polanowice.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (14 sierpnia 2019)
Opublikował: Romana Cieszyńska (14 sierpnia 2019, 07:13:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 552