Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w miejscowości Ostrowo.
 
1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego nieruchomość gruntową, położoną w miejscowości Ostrowo, gm. Kruszwica, zapisaną w księdze wieczystej nr …*, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, stanowiącą własność Gminy Kruszwica będącą w  użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
 
2. Nieruchomość ta oznaczona jest w ewidencji gruntów numerem działki 35/8, o powierzchni 0,4809 ha.
Działka nr 35/8 została oddana w użytkownie wieczyste do dnia 18 listopada 2101 roku.
 
3. Dla działki numer 35/8 położonej w Ostrowie gm. Kruszwica, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Ostrowo położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem C – leśno-rolniczej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwa wiejskiego, o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno–wypoczynkowych, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach obszaru specjalnej ochrony „Ostoja Nadgoplańska” oraz specjalnego obszaru ochrony „Jezioro Gopło”, w granicach głównego zbiornika wód podziemnych oraz w granicach strefy ochrony konserwatorskiej. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami.
 
Działka o nr ew. 35/8 położona w m. Ostrowo, gm. Kruszwica nie jest objęta uchwałą  Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzją o warunkach zabudowy powodującą zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
 
4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                       
 
5. Cena nieruchomości wynosi 78.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100)
Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z uwagi na fakt ustanowienia prawa użytkowania wieczystego przed dniem 30 kwietnia 2004 r.
 
6.  Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetagowej, na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 i poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801).
 
Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz u sołtysa wsi Ostrowo.
 
* - wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 06.09.2001r.
o dostępie do informacji jawnych.
 
Kruszwica, dnia 22.08.2019 r.
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (28 sierpnia 2019)
Opublikował: Elżbieta Gralak (28 sierpnia 2019, 07:24:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 490