wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położnej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej, obręb 6, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00012349/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 27/13, o powierzchni 0,3252 ha, sklasyfikowana jest jako zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy – Bp.  
3. Dla działki numer 27/13 położonej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej, obręb 6, nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r.  oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia  28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, przy ul. Nadgoplańskiej położona jest w strefie miejskiej,  na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej B. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji usługowej i mieszkaniowej.  Działka nr 27/13 położona w m. Kruszwica przy ul. Nadgoplańskiej nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od wywieszenia wykazu.                       
5. Cena nieruchomości wynosi 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).
   


Informacje o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl., w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Kruszwicy.

metryczka


Wytworzył: Burmisytrz Kruszwicy (25 września 2019)
Opublikował: Romana Cieszyńska (25 września 2019, 07:29:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 527