I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych w miejscowości Chełmce, gm. Kruszwica


BURMISTRZ KRUSZWICY
OGŁASZA
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali użytkowych w miejscowości Chełmce, gm. Kruszwica
1. Przedmiotem sprzedaży są:
a)  Lokal użytkowy nr 3b, położony w budynku gospodarczym  w miejscowości Chełmce 14,  usytuowanym na działce o nr ew. 37/3, o powierzchni 0,2400 ha, zlokalizowanej w m. Chełmce, Obr. Chełmiczki,  gm. Kruszwica.
Lokal użytkowy nr 3b o powierzchni użytkowej 46,71 m2 spełnia wymagania samodzielnego lokalu użytkowego.
Z  lokalem związany jest udział 4671/30357 części w prawie do gruntu działki 37/3.
Cena wywoławcza wynosi  20.000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia   15 września 2020 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2020 r., poz.106 z późn. zm.).
b) Lokal użytkowy nr  4, położony w budynku gospodarczym  w miejscowości Chełmce 14,  usytuowanym na działce o nr ew. 37/3, o powierzchni 0,2400 ha, zlokalizowanej w m. Chełmce, Obr. Chełmiczki, gm. Kruszwica.
Lokal użytkowy nr 4 o powierzchni użytkowej 19,65 m2 spełnia wymagania samodzielnego lokalu użytkowego.
Z  lokalem związany jest udział 1965/30357 części w prawie do gruntu działki 37/3.
Cena wywoławcza wynosi  10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej,  które wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia  15 września 2020 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2020 r., poz.106 z późn. zm.).
2. Dla działki numer 37/3, położonej w miejscowości Chełmce  nie obowiązuje miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą  nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą  nr XLVI/479/2018  Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. w/w działka zlokalizowana w m. Chełmce, gm. Kruszwica położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem B – rolniczo-leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno-usługowych. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami.  W pobliżu działki znajduje się stanowisko archeologiczne. 
Działka o nr ew. 37/3, położona w m. Chełmce, gm. Kruszwica nie jest objęta jest uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
Burmistrz Kruszwicy wydał w dniu 12.02.2020 r.  r. decyzję nr 11/2020 o warunkach zabudowy (znak: NGP-BGP.6730.34.2019.2020) dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku usługowego (lecznicy zwierząt) na cele mieszkalne.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy,           ul. Nadgoplańska 4, pokój nr 111
- lokal nr 3b o godzinie 9.00,  - lokal nr 4 o godzinie 9.30
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się kwotę wadium w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
4. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości, o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy w miejscu i terminie podanych  w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
5. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
6. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców –Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są, przed zawarciem umowy notarialnej, uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości  w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualny odpis z właściwego rejestru, właściwe pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
8. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.
9. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości  i  Gospodarki Przestrzennej, pokój 4, telefon 52 3515010 wew. 72.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Chełmce oraz publikuje na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl a także w internetowym serwisie prasowym  www.monitorurzedowy.pl .
 
 
Kruszwica, dnia 17.08.2020 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (19 sierpnia 2020)
Opublikował: Renata Fira-Szymczak (19 sierpnia 2020, 07:22:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 314