Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
 
1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Łagiewniki, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00029909/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 41/1, o powierzchni 1,0973 ha,  sklasyfikowana jako: grunty orne -  RII o pow. 0,5675 ha, grunty orne RIIIb o pow. 0,1381 ha i RIVa o pow. 0,3917 ha.
W związku z brakiem rozgraniczenia działki, powierzchnia sprzedawanej nieruchomość określona została na podstawie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Kupujący  nie może  występować z roszczeniami wobec Gminy Kruszwica  z tytułu ewentualnej  niezgodności w zakresie  rodzaju  użytków oraz  ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej  nieruchomości, jeżeli po sprzedaży  geodeta  wykaże   inną   powierzchnię, niż  to jest oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych. Okazanie punktów granicznych  nieruchomości może nastąpić  na życzenie  i wyłączny koszt Kupującego.
3. Dla działki o nr ew. 41/1, położonej w miejscowości Łagiewniki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. oraz zmienionym uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r., w/w działka zlokalizowana w m. Łagiewniki, gm. Kruszwica położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem C – leśno – rolniczej przestrzeni produkcyjnej i osadnictwa wiejskiego, o zwiększonym reżimie ochrony środowiska, z rozwojem funkcji turystyczno – wypoczynkowych, na terenie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, w granicach głównego zbiornika wód podziemnych. Są to tereny rolnicze.
Działka o nr ew. 41/1, położona w m. Łagiewniki, gm. Kruszwica, nie jest objęta uchwałą Rady Miejskiej w Kruszwicy o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Nieruchomość jest przeznaczona do zbycia w trybie przetargu ustnego ograniczonego do rolników indywidualnych, spełniających warunki uprawniające do nabycia gruntu rolnego, określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1362 z późn. zm.)
5. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 04.11.2020r.                      
6. Cena nieruchomości wynosi 95.000,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2020 r., poz.106 z późn. zm.).
 
Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz u sołtysa Sołectwa Rzepowo.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (22 września 2020)
Opublikował: Renata Fira-Szymczak (22 września 2020, 07:16:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 315