WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
 
1. Burmistrz Kruszwicy przeznacza do sprzedaży nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w miejscowości Chełmce, zapisaną w księdze wieczystej nr BY1I/00076384/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu.
2. Nieruchomość ta jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 113/2, o powierzchni 0,0118 ha, sklasyfikowana jako grunty orne RIIIb.
3. Dla działki nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działka o nr ew. 113/2, położona w m. Chełmce, gm. Kruszwica jest objęta uchwałą Nr XVI/193/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy  z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chełmce, Gmina Kruszwica.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015r. , uchwałą nr XLVI/479/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28.08.2018 r. oraz uchwałą nr XXV/287/2020 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia  03.12.2020 r., w/w działka zlokalizowana w m. Chełmce, położona jest w strefie wiejskiej oznaczonej symbolem  B – rolniczo - leśnej przestrzeni produkcyjnej z osadnictwem skoncentrowanym, z umiarkowanym rozwojem funkcji produkcyjno-usługowych w granicach obszarów kontynuacji zabudowy oraz kontynuacji i rozwoju zabudowy, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej „B”. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na cele funkcji mieszkaniowej z usługami.
4. Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości. Termin złożenia wniosku upływa z dniem 21.01.2021r.                      
5. Cena nieruchomości wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2020 r., poz.106 z późn. zm.).
6. Działka o nr ew. 113/2 przeznaczona jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej nr ew. działek 96/2 i 115/2 z uwagi na brak możliwości zagospodarowania jej jako odrębnej nieruchomości.
 
Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz u sołtysa Sołectwa Chełmce.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (9 grudnia 2020)
Opublikował: Renata Fira-Szymczak (9 grudnia 2020, 07:39:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 456