I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Chełmce


BURMISTRZ KRUSZWICY
OGŁASZA
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej     w miejscowości Chełmce.
1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w miejscowości Chełmce zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00029906/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 375 o powierzchni 0,0700 ha, sklasyfikowana jako grunty orne – RV.
Nieruchomość ta nie jest obciążona.
W związku z brakiem rozgraniczenia działki, powierzchnia sprzedawanej nieruchomości określona została na podstawie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Kupujący nie może występować z roszczeniami wobec Gminy Kruszwica z tytułu ewentualnej niezgodności w zakresie rodzaju użytków oraz  ewentualnej różnicy w powierzchni sprzedawanej nieruchomości, jeżeli po sprzedaży geodeta wykaże inną powierzchnię, niż to jest oznaczone w dokumentach wyżej wymienionych.
2. Dla działki numer 375 położonej w miejscowości Chełmce obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/458/2021 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 25.11.2021 r. ogłoszoną w Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego, poz. 6135 z dnia 03.12.2021 r.
Przeznaczenie w planie: 6 KDW – teren drogi wewnętrznej, 26 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Szczegółowe ustalenia planu dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy oraz na stronie internetowej pod adresem: kruszwica.e-mapa.net.
Działka o nr ew. 375, położona w m. Chełmce, nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego, powodujących zmianę sposobu zagospodarowania terenu.
3.  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi  41.000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100).
4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, które wynosi 4.100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia 21 października 2022 r. (włącznie) Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
5. Przetarg odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy
ul. Nadgoplańska 4, pokój Nr 111.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.
6. Gmina Kruszwica zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi, bez usprawiedliwienia do zawarcia  umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Kruszwicy może odstąpić od zawarcia umowy,  a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. Cena za nieruchomość podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
8. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U.
z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana.
9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej: w dniu przetargu dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dokument potwierdzający tożsamość osób reprezentujących podmiot.
10. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.
11. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Nabywca.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu o zbywanej nieruchomości oraz o warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 6, telefon 52 3515010 wew.32.
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, na tablicy Sołectwa Chełmce oraz publikuje na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, a także zamieszcza się na łamach lokalnej Gazety Pomorskiej.
Ogłoszenie (119kB) pdf
 
Kruszwica, dnia 26.09.2022 r.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (26 września 2022)
Opublikował: Ewa Ignasiak (26 września 2022, 13:28:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 231