Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę działki nr 146 położonej w m. Racice.


BURMISTRZ  KRUSZWICY
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość położona w miejscowości Racice, gm. Kruszwica, oznaczona numerem działki 146 o powierzchni 0,6400 ha, zapisana w księdze wieczystej nr BY1I/00009790/1 prowadzonej przez V Wydział Sądu Rejonowego w Inowrocławiu, sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako N – nieużytki o powierzchni 0,6400 ha.
2. Przedmiot dzierżawy wydzierżawia się z przeznaczeniem na usytuowanie pasieki na warunkach określonych w umowie dzierżawy.
3. Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2022 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, pokój  nr 111.
4.  Warunki przetargu:
Okres trwania dzierżawy oznaczony jest od dnia 01.01.2023 r. do dnia  30.09.2025 r.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się z warunkami przetargu i projektem umowy dzierżawy.
5. Wywoławcza stawka czynszu wynosi 7q pszenicy z 1 ha fizycznego rocznie.
Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy.
Wartość 1q pszenicy ustalana będzie na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I półrocze bieżącego roku i II półrocze roku poprzedniego jako średnia arytmetyczna. Średnia krajowa cena skupu pszenicy publikowana jest w Monitorze Polskim w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Czynsz dzierżawny płatny do 30 września każdego roku.
Ponadto do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku rolnego.
6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Kruszwicy Nr 11 8151 0001 0000 0909 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Kruszwicy najpóźniej do dnia 8 grudnia 2022 r. (włącznie), tytułem ,,Wadium na II przetarg na dzierżawę działki nr 146 o pow. 0,6400 ha, poł. Racice”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kruszwicy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przetargowej w dniu przetargu.  Wadium zwraca się po odwołaniu lub zamknięciu przetargu,  nie później niż przed upływem 7 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy dzierżawy.
7. Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg zobowiązany jest do podpisania protokołu z przetargu i zawarcia umowy dzierżawy  w terminie  7 dni od daty zamknięcia przetargu.
8. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej w dniu przetargu: dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osób fizycznych; w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegającej rejestracji – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, właściwego pełnomocnictwa oraz dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej – aktu notarialnego lub poświadczenia własnoręczności podpisu.
Jeśli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona posiadać  pełnomocnictwo notarialne.
 
Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu i umowy dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 6, bądź pod numerem telefonu 52 3515010 wew. 33.
 
Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, na tablicy ogłoszeń Sołectwa Racice oraz publikuje na stronie internetowej urzędu www.gminakruszwica.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl, a także na łamach lokalnej Gazety Pomorskiej zamieszcza się krótką informację o przetargu.   
 
Kruszwica, dnia 24.11.2022 r.

ogłoszenie (116kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (24 listopada 2022)
Opublikował: Elżbieta Gralak (24 listopada 2022, 10:36:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52