Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Wykonanie urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego na działce nr 59 w m. Rusinowo.


                                                                              Kruszwica, dnia 07.06.2018r.
 
 
ŚR.Ś.6220.1.36 .2018
 
                                                       
   
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
     Zgodnie  z  art. 61 § 4  z  dnia  14  czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm. ) oraz  art.73 ust. 1 ustawy  z  dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2017r., poz.1405 z póżn. zm)
  Burmistrz  Kruszwicy
  zawiadamia
 
o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego z wniosku Gospodarstwa Rolnego
Marek Woźniak Rusinowo 21, 88-153 Kruszwica,  w  sprawie  wydania  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia:
p.n. „Wykonanie urządzenia wodnego w postaci uzbrojenia otworu wiertniczego studziennego w obudowę i pompę głębinową nr 2 na działce numer 59 położonej w miejscowości Rusinowo, gmina Kruszwica”.
 W  związku  z  powyższym  informuję, że zgodnie z art. 10 §1 – Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów  oraz zgłaszania wniosków i żądań.
      Zgromadzone w przedmiotowej sprawie materiały i dokumentacja są do wglądu
w   Urzędzie   Miejskim   w  Kruszwicy  ul. Nadgoplańska  3, pokój nr 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 -15.15 .
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (7 czerwca 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (7 czerwca 2018, 13:27:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 729