Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach działka nr 1 Kruszwica obręb 0002


      Kruszwica, dnia 15.06.2018r.
ŚR.Ś.6220.18.2018
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz.1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 czerwca 2018 roku na wniosek Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddział „ Cukrownia Kruszwica”
 w Kruszwicy ul. Niepodległości 38/40, 88-150 Kruszwica,  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa zbiorników do odkładu soku gęstego o pojemności 30 000 m3 każdy w ilości 2 szt. działka
 nr 1 obręb ewid.: Kruszwica 0002.
 Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, zawiadomienia oraz  dokumentacją sprawy  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 3,  pok. nr 2 ( codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 715 – 1515).
Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/ (zakładka Decyzje Środowiskowe).
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (15 czerwca 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (15 czerwca 2018, 14:55:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572