Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa budynku pakowalni wraz z częścią biurową w miejscowości Racice na działce nr 3"


 
 
      Kruszwica, dnia 08.08. 2018r.
ŚR.Ś.6220.1.31 .2018
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz.1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 sierpnia 2018 roku na wniosek inwestora Młynu Grażyna Sp. J Adam Dzwoniarkiewicz i wspólnicy  z siedzibą w miejscowości Racice  31,  88-150  Kruszwica  została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowie budynku pakowalni wraz z częścią biurową w miejscowości Racice na działce nr 3”
 Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz
zawiadomienia.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,          ul. Nadgoplańska 3,  pok. nr 2 ( codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
 715 – 1515).
       Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Kruszwicy , na tablicy ogłoszeń w sołectwie Racice   oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/ (zakładka Decyzje Środowiskowe).
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (8 sierpnia 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (8 sierpnia 2018, 17:38:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 523