Zawiadomienie o wydaniu decyzji Budowa studni dz. 281 Sławsk Wielki


 
      Kruszwica, dnia 24.10. 2018r.
ŚR.Ś.6220.1.40 .2018
 
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz.1405 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 października 2018 roku
na wniosek osoby fizycznej   została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa studni głębinowej na terenie działki nr 281 w miejscowości Sławsk Wielki   (obręb Sławsk Wielki 0041)  gm. Kruszwica, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie”.
Jednocześnie zawiadamiam o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz
zawiadomienia.
Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy,         ul. Nadgoplańska 3,  pok. nr 2 ( codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
 715 – 1515).
       Zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miejskim w Kruszwicy , na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sławsk Wielki   oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/ (zakładka Decyzje Środowiskowe).
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (24 października 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (24 października 2018, 11:00:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 628