Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT42527 Kruszwica Kościuszki, zlokalizowanej na działce nr 27/5 obręb 6 Kruszwica


 
Kruszwica, dnia 02.11.2018 r.
 
ŚR.Ś.6220.3.13 .2018       
 
DECYZJA
 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2016r., poz. 71), po rozpatrzeniu wniosku  firmy:
PL 2014 sp. z o.o. al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Grzegorza Fronczek, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia
 
orzekam
 
umorzyć w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT42527 Kruszwica Kościuszki, zlokalizowanej na działce nr 27/5 obręb 6 Kruszwica
 
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 03.04.2018r. (data wpływu: 05.04.2018r.) Inwestor PL 2014 sp. z o.o.
al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika Grzegorza Fronczek ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia wystąpił do Burmistrza Kruszwicy z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej BT42527 Kruszwica Kościuszki, zlokalizowanej na działce nr 27/5 obręb 6 Kruszwica.
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Kruszwicy.
W toku postępowania przeprowadzono analizę, w wyniku której ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na:
Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT42527 Kruszwica Kościuszki, zlokalizowanej na działce nr 27/5 obręb 6 Kruszwica.
Wyposażenie stacji będą stanowić:
- urządzenia zasilające i nadawczo-odbiorcze,
- okablowanie i uziemienie,
- elementy konstrukcyjne i mocujące,
- anteny sektorowe,
-paraboliczne anteny radiolinii.
O wszczęciu postępowania dnia 27 kwietnia 2018r. powiadomiono społeczeństwo.
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania zostały podane do publicznej wiadomości na okres 27.04.2018 r.- 21.05.2018r.  poprzez:
·         zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Kruszwica,
·         wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kruszwicy ,
·         zawiadomienie stron postępowania. 
W terminie przewidzianym na wnoszenie uwag i wniosków nie wpłyną żaden wniosek.
Organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 27.04.2018r. znak ŚR.Ś.6220.1.28.2018 wystąpił do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz pismem z dnia 27.04.2018r. znak ŚR.Ś.6220.1.27.2018 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dnia 15.05.2018r. (data wpływu: 21.05.2018r.) wydał opinię znak NNZ.9022.1.250.2018 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem  z dnia 16.10.2018r. znak WOO.4220.231.2018.ADS.4 poinformował, że w świetle obowiązujących przepisów planowane przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Analizując załączone do wniosku materiały, stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest zawarte w obowiązującym Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2017r.  poz. 1405 ze zm.)
W związku z powyższym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził, że ww. inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia nie ma obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszej inwestycji jest bezprzedmiotowe i jako takie, zgodnie z art. 105 § 1 KPA, wymaga umorzenia w całości.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji .
 
POUCZENIE
Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Bydgoszczy za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.      PL 2014 Sp. z o.o.  al. Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa
2.      Grzegorza Fronczek, ul. Rdestowa 51, 81-577 Gdynia
3.      strony postępowania
4.      a/a

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (2 listopada 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (5 listopada 2018, 13:41:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 969