Inwestycje w 2018 roku

Plan wydatków na 2018r. na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 9.940.780,00 zł , a wykonanie 9.891.881,18 zł , tj. 99,51%. Inwestycje zostały sfinansowane w 49,99% dochodami własnymi, a w 50,01% z innych źródeł w tym:
-z dotacji od Samorządu WK-P 57.600,00 zł tj. 0,58%
-z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu 30.000,00 zł tj. 0,30%
-środki z RPO WK-P 1.276.396,64 zł tj. 12,90%
-środki z PROW 513.781,50 zł tj. 5,20%
-środki z obligacji 3.500.000,00 zł tj. 35,39%
-fundusz sołecki 93.090,76 zł tj. 0,94%
-z dochodów własnych 4.421.012,28 zł tj. 44,69%

Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 12.000,00 zł

w tym:
W 2018 r. udzielono dotacji celowej na kwotę 12.000,00 zł na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznych z osadem czynnym, realizującej proces biologicznego oczyszczania ścieków w warunkach tlenowych w miejscowości Sławsk Wielki i Grodztwo ul. Kwiatowa.

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 3.317.713,97 zł

Źródła finansowania :
-środki budżetu gminy 666.780,97 zł
-środki z RPO WK-P . 276.430,00 zł
-z obligacji 2.310.983,00 zł
-środki z dotacji Samorządu WK-P 57.600,00 zł
-środki z funduszu sołeckiego 5.920,00 zł

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 3.318.118 zł wykonano w kwocie 3.317.713,97 zł tj. w 99,99%. W roku 2018 w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania inwestycyjne, które wpłynęły na poprawę estetyki oraz jakości dróg i chodników gminnych:

1) Przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn – Łagiewniki, inwestorem zadania był Powiat Inowrocławski, a Gmina Kruszwica przekazała środki na realizację zadania w ,wysokości: 295.000 zł, co stanowiło 49,7% wartości zadania które wyniosło 593.780,93 zł;

2) Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcin etap I, w roku 2015 wykonano dokumentacje za kwotę 22.755 zł , a w 2018 r. na realizację rzeczową zadania przeznaczono 444.862,78 zł. W wyniku realizacji zadania zmodernizowano 600 metrów drogi, utwardzone zostały pobocza, a zjazdy do posesji zyskały nową nawierzchnię bitumiczną. Odtworzono również przydrożne rowy, dzięki czemu poprawie uległo odwodnienie drogi. Na realizację zadania Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie w wysokości 57 600,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej;

3) Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy- dokumentacja, wydatkowano 59.999,40zł na wykonanie dokumentacji technicznej, która obejmuje utwardzenie ul. Mieszka I kostką betonową i ul. Folwarcznej w Kruszwicy masą bitumiczną wraz z ich odwodnieniem;

4) Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy, w roku 2017 wydatkowano kwotę 10.455 zł na opracowanie dokumentacji projektowej, a w 2018 r. na realizację rzeczową zadania przeznaczono 194.977 zł. W wyniku realizacji zadania przebudowywany został parking przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy, który zyskał nawierzchnię z kostki betonowej, istniejący parking został poszerzony na terenie działki nr 156/10, przebieg istniejącego ciągu pieszego skorygowano tak, aby możliwe było docelowe wyznaczenie przejścia dla pieszych przez ul. Kraszewskiego, dzięki czemu uległ poprawie poziom bezpieczeństwa mieszkańców tej okolicy. Łączna powierzchnia nowej nawierzchni wynosi ok. 700m2;

5) Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki, w roku 2017 wydatkowano 6.900,00 zł na przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej, w 2018 roku w drodze przetargu nieograniczonego wybrano firmę projektową Pracownia Inżynierska SOCHA Sp. z o. o. z Bydgoszczy która za kwotę 189.420 zł wykona zadanie do połowy 2019 roku. W roku 2018 za częściowe wykonanie dokumentacji technicznej ( mapy do celów projektowych, inwentaryzację istniejącego mostu, opracowanie geologiczne i geotechniczne, operat terenowo – prawny oraz koncepcję rozwiązania projektowego) zapłacono 58.180 zł;

6) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica- Przebudowa ul. Słonecznej, w roku 2016 na dokumentacje wydatkowano 18.073,62 zł, a na rzeczową realizacje w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.160.730 zł. Zakres zadania obejmował wykonanie na odcinku od ul.Grodzkiej do ul. Plażowej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej wraz z ścieżką rowerową o nawierzchni bitumicznej oraz na odcinku od ul. Plażowej do ul. Nadgoplańskiej jezdni o nawierzchni z kostki betonowej z przylegającym do niej ciągiem rowerowym o nawierzchni z kostki betonowej. Przebudowa obejmowała także wykonanie zjazdów oraz dojść do przylegających posesji, przestawienie kolidujących z przebudową słupów oświetleniowych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Wybudowano odcinek drogi o długości 490 mb;.

7) Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica-w latach ubiegłych na wykonanie dokumentacji wydatkowano 17.393,11 zł, a w roku 2018 na rzeczową realizację wydatkowano 717.413 zł w ramach której powstał prawie kilometrowy odcinek ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż ulicy Szosa Tryszczyńska oraz wzdłuż ulicy Solidarności do pętli autobusowej – gdzie możliwa jest realizacja punktu przesiadkowego (parkingu dla rowerów) między trasą rowerową a komunikacją autobusową. Całkowity koszt zadania to 734.806,11 zł , na jego realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 290.979,07 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach działania 3.4. Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, w roku 2018 otrzymano zaliczkę w kwocie 276.430 zł;

8) Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy- dokumentacja, na dokumentację wydatkowano kwotę 39.852 zł. Roboty budowlane będą prowadzone w latach następnych, w wyniku których ul. Spokojna będzie odwodniona i zyska nawierzchnię z kostki betonowej, w projekcie przewidziano wykonanie obustronnych chodników celem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz wykonanie progów zwalniających;

9) Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko, w roku 2017 wykonano za kwotę 6.200 zł dokumentację, a na rzeczową realizacje w 2018 roku wydatkowano 154.700 zł , Pobudowano chodnik o długości 245 mb wraz ze zjazdami;

10) Zakup i montaż wiaty przystankowej w Żernikach, wydatkowano 5.920 zł na realizację powyższego zadania sfinansowanego ze środków funduszu sołeckiego;

11) Przebudowa drogi położonej na działce 151/31 przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy, za kwotę 186.079,79 zł wykonano dokumentacje projektową i przebudowano drogę o długości 134,59 mb, utwardzone kruszywem zostały również pobocza ora odtworzono istniejące rowy przydrożne.

Dział 630 – Turystyka wydatkowano 9.000 zł

Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Koźlak" w Chrośnie, wydatkowano na studium wykonalności 9.000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej w 2016 roku wydatkowano 24.016,40 zł . Inwestycja otrzymała dofinansowanie z RPO WK-P 2014-2020 – działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Wartość dofinansowania wynosi 510.971,07zł (kwota może ulec zwiększeniu do 85% kosztów kwalifikowalnych po wpisaniu do wykazu programów rewitalizacji zaktualizowanego LPR Gminy Kruszwica). Działania związane z odrestaurowaniem wiatraka będą wykonane w 2019 roku i polegać będą na odbudowie dachu oraz poprawie stanu technicznego obiektu. Planuje się także zagospodarowanie terenu wokół wiatraka, które ma obejmować m.in. piec chlebowy, ławy i stoły dla odwiedzających to miejsce, sanitariaty, scenę ziemną, utwardzone ciągi piesze i podświetlenie wiatraka. Postawiona zostanie tablica opisująca jego historię i funkcje, jakie kiedyś pełnił. Do działki, na której znajduje się wiatrak zostanie poprowadzona sieć wodociągowa przeznaczona do celów sanitarnych.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 4.116,30 zł

Koszty w kwocie 4.116,30 zł dotyczą opłaty za sporządzenie aktu notarialnego od nabycie nieodpłatnego działki 16/2 w Kobylnicy od Skarbu Państwa o powierzchni 0,6900 ha i 8/3 przy ul. Lipowej w Kruszwicy od PKP S.A o powierzchni 0,2259 wraz z wieżą ciśnień;

1) Na potrzeby Rady Miejskiej za kwotę 13.980 zł zakupiono zestaw do głosowania wraz z komputerem;

2) Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy, na realizację tego zadania wydatkowano w latach 2015-2017 wydatkowano kwotę 4.004.763,22 zł, a w roku 2018 w ramach rozliczenia końcowego wydatkowo z budżetu kwotę 213.731,73 zł oraz 1.187.242,44 zł ze środków niewygasających. Inwestycja miała być ukończona do końca kwietnia 2017r., ale ze względu na opóźnienie ze strony wykonawcy została ukończona w miesiącu lutym 2018r. Za nieterminową realizacje inwestycji wykonawca zapłacił kary w kwocie 253.100 zł. Powierzchnia użytkowa dobudowanego budynku to 1332 m2, w tym pomieszczenia z przeznaczeniem na USC , salę ślubów, salę sesyjną , biura Rady Miejskiej;

3) Monitoringu wraz z systemem alarmowym budynku Urzędu Miejskiego , wydatkowano na ten cel kwotę 13.960,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 132.460,33 zł

W ramach tego działu zrealizowano :
1) modernizację systemu grzewczego w budynku remizy w Tarnowie za kwotę 47.400,01 zł;

2) za kwotę 5.500 zł wykonano projekt rozbudowy remizy OSP w Rusinowie o budynek gospodarczo – garażowy;

3) utwardzono plac przed budynkiem strażnicy w Witowicach za kwotę 44.960,33 zł;

4) modernizację monitoringu wizyjnego miasta, za kwotę 34.599,99 zł, zamontowano, podłączono do istniejącej sieci monitoringu kamerę szybkoobrotową, kamerę stacjonarną. na terenie istniejącego placu ,zabaw przy ulicy Kujawskiej oraz trzy kamery szybkoobrotowe i jedną stacjonarną przy ulicy ,Nadgoplańskiej wokół budynku Urzędu. Ponadto wykonano elektryczne złącze zasilające monitoring na ,placu zabaw przy ulicy Kujawskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.900.702,15 zł

1) na dokumentacje projektową budowy zbiornika bezodpływowego prz SP w Chełmcach wydatkowano 4.999,95 zł;

2) zadanie Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica – Zespół Szkół Ogólnokształcących” całkowity koszty zadania to 1.939.236,60 zł, w tym dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3, działanie 3.3 efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WKP na lata 2014-2020 to 999.966,64 zł . W roku 2015 na dokumentację techniczna wydano 39.975 zł , w 2017 rozpoczęto realizację zadania i wydatkowano 3.352,40 zł. W miesiącu czerwcu 2018 r. zakończono zadanie i w 2018r poniesiono wydatki w kwocie 1.895.702,20 zł, VAT odliczony 207 zł .Projekt dotyczył termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Kasprowicza 7 w Kruszwicy (gimnazjum i liceum), który składa się z budynku głównego, skrzydła wschodniego i sali gimnastycznej z łącznikiem). Powierzchnia użytkowa wynosi 1992 m2, kubatura 8570,00 m3.W ramach inwestycji wykonano między innymi: ocieplenie przegród budowlanych, wymianę instalacji grzewczej, przebudowę kotłowni (włączenie w istniejącą instalację kotłowni gazowej dwóch układów grzewczych tj. pomp ciepła z sondami gruntowymi oraz instalacji kolektorów słonecznych) oraz wymianę stolarki, wymianę i naprawę dachu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 24.000,00 zł

Przekazano dotacje w kwocie 24.000 zł do zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka w Inowrocławiu .

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna 1.358.100,200 zł

w tym:

1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w Kruszwicy – dokumentacja, wydatkowano 29.975,00 zł w ramach zadania zaprojektowano kanalizację deszczową o długości ok. 100m biegnącą wzdłuż ul. Mickiewicza z wylotem wód deszczowych do jeziora Gopło. Realizację rzeczową planuje się wykonać w kolejnych latach;

2) Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych w kwocie 196.000 zł ,w tym 30.000 zł z dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu. Udzielono dofinansowania do wymiany 49 pieców grzewczych na ekologiczne, jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania;

3) Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją, za kwotę 117.428,72 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybudowano 22 nowych pkt świetlnych w miejscach: Chełmce 5 słupów ( 6 opraw), Rusinowo 1 punkt, Ostrówek 2 punkty, Piaski- Skotniki 1 punkt, Mietlica 3 punkty, Tarnowo 2 punkty, Bródzki-Bachorce 6 punktów, Gocanówko 1 punkt, Piecki 1 punkt ;

4) Budowa oświetlenia placu zabaw wraz z dokumentacją przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy, za kwotę 29.336,72 zł wykonano dokumentację postawiono 4 słupy i zmontowano 8 opraw oświetleniowych;

5) Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwicy zadanie zostało zrealizowane za kwotę 843.275,70 zł. W ramach projektu powstały trzy kompleksy rekreacyjne. Największy z nich zlokalizowany jest na „Zagoplu”. Znajduje się tu przede wszystkim ogromny zestaw zabawowy w kształcie zamku, zawierający m.in. szereg zadaszonych wież, zjeżdżalnię tubową, spiralną i prostą, pomosty stałe i ruchome, przeplotnie linowe i drewniane, drabinki, ściankę wspinaczkową oraz rurę strażacką. Ponadto znajdują się tu również inne urządzenia, takie jak: huśtawka wahadłowa, bujak sprężynowy, piaskownica, karuzela dostosowana do osób niepełnosprawnych, siłownie zewnętrzne, stoły do gry w szachy, ping – ponga i piłkarzyki oraz urządzenie linarne. Pozostałe dwa kompleksy rekreacyjne znajdują się w pobliżu plaży przy ul. Nadgoplańskiej oraz przy przystani żeglarskiej LOK „Popiel”. Pierwszy z nich wyposażono w elementy placu zabaw, takie jak: huśtawka wagowa, bujak sprężynowy, bujak quad oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, pomostem, wieżą i ścianką wspinaczkową oraz urządzenia siłowni zewnętrznej. Drugi kompleks, znajdujący się przy ul. Żeglarskiej pełni głównie funkcję strefy fitness, którą wyposażono w siłownie zewnętrzne oraz urządzenia do fizycznego wysiłku zamontowane na nawierzchni syntetycznej. Wszystkie obiekty zostały ogrodzone oraz wyposażone w małą architekturę (ławki, kosze oraz stojaki na rowery). Na realizację tego zadania Gmina Kruszwica otrzymała 513.781,50 zł dofinansowania w konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na Soli ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

6) Utworzenie ścieżki edukacyjnej w Kruszwicy poprzez budowę tablic o tematyce przyrodniczej – dokumentacja za kwotę 6.000 zł, planuje się utworzenie ścieżki edukacyjnej, która składać się będzie z pięciu tablic tematycznych związanych z walorami przyrodniczymi obszarów chronionych w Gminie Kruszwica;

7) Zakup przyczepy ciągnikowej dwuosiowej na potrzeby referatu gospodarki komunalnej za kwotę 32.913,30zł;

8) Urządzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Karczyn za 20.000 zł wykonano dokumentację , zamontowano bujawkę podwójną z siedziskiem płaskim oraz kubełkowym, piaskownicę, bujak sprężynowy oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, drabinkami, pomostem i przeplotnią linową, cały plac został ogrodzony oraz wyposażony w ławki, kosze;

9) W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu dziewięć zadań inwestycyjnych na kwotę 83.170,76 zł w tym:
-budowę punktu świetlnego wraz z dokumentacją w sołectwie Chełmiczki za kwotę 11.363,95 zł;
-budowa oświetlenia przy drodze gminnej Skotniki-Piaski za kwotę 7.999,99 zł;
-budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski-Bachorce za kwotę 9.506,84 zł;
-rozbudowa placu zabaw w Gocanowie za kwotę 8.950,00 zł dostarczono i zamontowano zestaw zabawowy metalowy w skład, którego wchodzi: zjeżdżalnia, trap, wieża z daszkiem, pomost;
-budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 125 w Kobylnicy etap I, za kwotę 9.999,98zł wykonano dokumentację projektową, podbudowę betonową pod altanę, zakupiono i zamontowywano sześciokątną altanę ogrodową drewnianą Ø3,60 m, stojak na rowery i kosz na śmieci;
-zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kobylnikach poprzez zakup urządzeń zabawowych i rekreacyjnych , za kwotę 4.500 zł dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: wioślarz i jeździec na podwójnym pylonie;
-budowa placu zabaw w Lachmirowicach etap III za kwotę 8.950,00zł i zamontowano zestaw zabawowy metalowy, w skład którego wchodzi: zjeżdżalnia, trap, drabinka, wieża z daszkiem ścianka wspinaczkowa, pomost;
-rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach etap IV, za kwotę 14.000 zł wykonano altanę drewnianą, zakupiono 5 ławek i stół sześciokątny;
-budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach etap III za kwotę 7.900,00zł zakupiono ławkę drewnianą na metalowych nogach z oparciem, pomost z belką z dwoma podejściami, huśtawkę bocianie gniazdo.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 22.499,99 zł

1) Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy w Janowicach wykonano za kwotę 4.000 zł ze środków sołectwa;

2) Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej wydatkowano 10.500 zł na opracowanie studium wykonalności, niezbędnego do aplikowania o środki unijne na realizację zadania. Inwestycja zapisana jest w zaakceptowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. Wiosek o dofinansowanie złożono w maju 2018r. w ramach działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę i zakwalifikował się do dofinansowania. Umowę o dofinansowanie podpisano 22.10.2018r. Zakontraktowana kwota dofinansowania: 1.795.464,32zł, w tym 1.615.917,89zł środki UE oraz 179 546,43 zł środki z budżetu państwa (kwota może ulec zwiększeniu do 85% kosztów kwalifikowalnych po wpisaniu do wykazu programów rewitalizacji zaktualizowanego LPR Gminy Kruszwica). W ramach realizacji rzeczowej zadania projektuje się przebudowę budynku CKiS oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni zdegradowanej. Planuje się wykonanie następujących prac: położenie nowej warstwy izolacji pionowej, docieplenie ścian, wykonanie nowych posadzek, wymiana pokrycia dachowego oraz docieplenie dachów drewnianych wełną mineralną, wymiana stolarki otworowej, orynnowania i obróbek blacharskich, przebudowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowę schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO, elektrycznej i gazowej. W ramach rozbudowy zaprojektowano budynek parterowy niepodpiwniczony. Ponadto w wyniku realizacji projektu na rewitalizowanym obszarze powstanie przestrzeń rekreacyjno-sportowa. Przewiduje się podział terenu na dwie części. W pierwszej z nich mają powstać urządzenia zabawowe dla małych i średnich dzieci, umożliwiające ćwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy angażujące dziecko do fizycznego wysiłku. Dla starszych użytkowników zostaną wprowadzone urządzenia siłowni zewnętrznych. Posadzka pierwszej części będzie wykonana z nawierzchni bezpiecznej syntetycznej. Pojawią się także elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci itp.). W części drugiej zaplanowano tor do jazdy na rolkach i rowerach (tzw. pumptrack) oraz boisko jednostanowiskowe do gry w koszykówkę. Takie zagospodarowanie przestrzeni spowoduje wzrost aktywności mieszkańców, a tym samym przyczyni się do niwelacji niekorzystnych zjawisk społecznych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz osobom poruszającym się w sąsiedztwie kompleksu, dwie jego części będą od siebie oddzielone niskim ogrodzeniem, a cały teren zostanie ogrodzony ogrodzeniem panelowym na podmurówce. Rzeczową realizację zaplanowano na 2019 rok;

3) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej, wydatkowano 7.999,99 zł na opracowanie studium wykonalności niezbędnego do aplikowania o środki unijne na realizację zadania. Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach środków pochodzących z unii europejskiej – Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Zakontraktowana wartość dofinansowania wynosiła 288.344,00 zł. W związku jednak z tym, że w ramach ogłoszonego konkursu na projekty rewitalizacyjne Gmina Kruszwica miała możliwość otrzymania korzystniejszego dofinansowania, zrezygnowano z pierwotnie zakładanego źródła finansowania. Inwestycja zapisana jest w zaakceptowanym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023, dlatego też Gmina Kruszwica mogła złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020 – działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania wyniesie 339.942,12 zł , która może ulec zwiększeniu po wpisaniu do wykazu programów rewitalizacji zaktualizowanego LPR Gminy Kruszwica. Wniosek o dofinansowanie złożony 02.07.2018r., otrzymał pozytywną opinię i zakwalifikował się do dofinansowania. Obecnie przygotowywana jest umowa o dofinansowanie. Rzeczową realizację zaplanowano na rok 2019.

Dział 926 – Kultura fizyczna 2.869.616,01 zł

1) Budowa hali sportowo-rekreacyjnej w Racicach, w 2018 roku wydatkowano kwotę 570.237,88 zł, a kwotę 433.418,50 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające ze względu na opóźnienie ze strony wykonawcy i wypłacono ją w miesiącu styczniu 2019 r. Całkowity koszt budowy hali to 1.024.454,63 zł. Obiekt wykonano z wiązarów stalowych łukowych o rozpiętości konstrukcyjnej 18m i wysokości do 8,5m przymocowanych do stóp żelbetowych łączeniem przegubowym. Pokrycie hali stanowi dwuwarstwowa syntetyczna powłoka poliestrowa PVC. Na płycie boiska wielofunkcyjnego przewidziano boisko do piłki ręcznej, do siatkówki, kort tenisowy. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 600 m2. Hala zlokalizowana jest na działce o nr 106/1 w miejscowości Racice;

2) Przebudowa boisk sportowo - rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach, w 2018 roku wydatkowano kwotę 42.584,03 zł na opracowanie studium wykonalności, niezbędnego do aplikowania o środki unijne na realizację zadania, zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, a także przeprowadzono promocję źródeł finansowania projektu , a kwotę 1.823.375,60 zł zabezpieczono jako wydatki niewygasające do wypłaty w 2019 roku ze względu na opóźnienie ze strony wykonawcy. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2014-2020 – działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Umowa o dofinansowanie została zawarta 07.12.2018r. Kwota dofinansowania: 1.274.973,39 zł (kwota może ulec zwiększeniu do 85% kosztów kwalifikowalnych po wpisaniu do wykazu programów rewitalizacji zaktualizowanego LPR Gminy Kruszwica). W ramach tego zadania przebudowano boisko sportowo – rekreacyjne w Polanowicach wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych. Ponadto, w ramach projektu wybudowany zostanie ciąg pieszy łączący Szkołę Podstawową ze świetlicą wiejską. W Chełmcach powstaną natomiast dwa boiska – jedno (podobnie jak w Polanowicach) wykonane zostanie z nawierzchni poliuretanowej, a drugie ze sztucznej trawy. Tu również przewidziano montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz budowę ciągu pieszego łączącego budynek szkoły z boiskiem. Dodatkowo, przebudowana zostanie zatoka autobusowa, znajdująca się przy szkole. Prace budowlane zgodnie z umową powinny zakończyć się w 2018r., jednakże wykonawca pozostaje w zwłoce.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:

Inwestycje - Wyciąg ze Sprawozdania z wykonania budżetu za 2018r. (126kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (10 kwietnia 2019)
Opublikował: Justyna Pankowska (10 kwietnia 2019, 09:05:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 691