Inwestycje w 2019 roku

Plan wydatków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych po zmianach wyniósł 7.065.838,31 zł , a wykonanie 7.016.789,99 zł , tj. 99,31%.
Inwestycje zostały sfinansowane w 75,10% dochodami własnymi, a w 24,90% z innych źródeł w tym:
  • z dotacji od Samorządu WK-P 28 896,00 0,41%
  • środki z RPO WK-P 1 540 623,68 21,96%
  • środki z BP do unijnych 69 264,36 0,99%
  • Fundusz Dróg Samorządowych 2 718,30 0,04%
  • dotacje z Budżetu Państwa 104 992,00 1,50%
  • Fundusz Sołecki 85 968,49 1,22%
  • środki z budżetu Gminy 5 184 327,16 73,88%
Szczegółowa realizacja zadań inwestycyjnych w działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo 35.749,69 zł

w tym:
W 2019 r. udzielono dotacji celowej na kwotę 5.614,69 zł na budowę przydomowej oczyszczalnia ścieków w miejscowości Sławsk Wielki, działka 222, a za kwotę 30.135 zł został wykonany projekt przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Popowo - obręb Tarnówko, Kicko, Ostrowo.

Dział 600 – Transport i łączność wykonano 1.652.737,06 zł

Źródła finansowania :
- środki budżetu gminy 1.000.808,69 zł
- środki z RPO WK-P . 515.322,07 zł
- z Budżetu Państwa i Funduszu Dróg Samorządowych 107.710,30 zł
- środki z dotacji Samorządu WK-P 28.896,00 zł

Zadania planowane w zakresie budowy dróg w kwocie 1.657.608,50 zł wykonano w kwocie 1.652.737,06 zł tj. w 99,71%.
W roku 2019 w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania inwestycyjne, które
wpłynęły na poprawę estetyki oraz jakości dróg i chodników gminnych:

1) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice – dokumentacja, za kwotę 36.285 zł opracowano dokumentację techniczną obejmującą przebudowę drogi gminnej na działkach numer 94, 91, 77/3, 67/2, 70, 71/2, 71/3, 78/1, 78/3, 78/4, 78/5, 98/1, 98/2. Długość odcinka przewidzianego do realizacji 777,64 mb.
Początek odcinka objętego opracowaniem stanowi włączenie w drogę wojewódzką nr 412 natomiast zakończenie zjazd w drogę wewnętrzną zlokalizowaną na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 67/2.

2) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki – dokumentacja, za kwotę 24.600 zł opracowano dokumentację techniczną obejmującą przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki. Początek odcinka objętego opracowaniem stanowi włączenie w drogę gminną 150826C w m. Chełmiczki natomiast zakończenie skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2589C. Lokalizacja przedsięwzięcia na działkach numer 73/1, 79 i 85. Długość odcinka przewidzianego do realizacji 774,24 mb.

3) Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy - Słabęcin
etap II, na realizację zadania wydatkowano 201.422,18 zł. W ramach zadania zaktualizowano dokumentację techniczną oraz zmodernizowano 300,57 metrów drogi, utwardzone zostały pobocza, a zjazdy do posesji zyskały nową nawierzchnię bitumiczną. Odtworzono również przydrożne rowy, dzięki czemu poprawie uległo odwodnienie drogi. Jest to kontynuacja działań inwestycyjnych prowadzonych w ubiegłym roku. Na realizację zadania Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie w wysokości 28.896,00 zł, które pochodzi ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

4) Przebudowa drogi gminnej nr 150807C Sukowy – Słabęcin, za kwotę 294.298,78 zł zaktualizowano dokumentację techniczną oraz zmodernizowano 388,63 metrów drogi, utwardzone zostały pobocza, a zjazdy do posesji zyskały nową utwardzoną nawierzchnię. Odtworzono również przydrożne rowy, dzięki czemu poprawie uległo odwodnienie drogi. Początek odcinka objętego zadaniem na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 150806C w m. Sukowy zakończenie na włączeniu w drogę powiatową nr 2585C w m. Słabęcin.

5) Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości
Kobylnik
i, w roku 2019 ukończono projekt rozpoczęty w 2018 r. wydatkując 131.240 zł. Całkowity koszt projektu wykonanego przez firmę projektową Pracownia Inżynierska SOCHA Sp. z o. o. z Bydgoszczy to 189.420 zł. Planowany obiekt będzie spełniał wymagania techniczno-budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-STANAG 2021, tj. wyznaczono klasę obciążenia MLC 150 dla ruchu jednokierunkowego oraz MLC 100 dla ruchu dwukierunkowego. Nośność obiektu dostosowano do obciążeń ruchem samochodowym wg PN-85/S-10030, klasa mostu „A" (najwyższa klasa obciążeniowa), klasa drogi G. Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 104.992 zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do uzyskania
decyzji pozwalających na budowę przeprawy mostowej wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi do najbliższej drogi publicznej. Udział w konkursie na dokumentację był warunkiem wnioskowania o środki na realizacje rzeczową zadania. Wniosek o dofinansowanie realizacji rzeczowej zadania planuje się złożyć do końca marca 2020r. pod warunkiem uzyskania decyzji ZRID.

6) Przebudowa ulicy Chabrowej w Grodztwie, za kwotę 787.261,50 zł przebudowano drogę na odcinku 842,34mb. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 500.773,00 zł, czyli 63,63% kosztów kwalifikowalnych w ramach środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

7) Przebudowa drogi gminnej nr 150833C w Kobylnikach, w 2019 r. wydatkowano 1.722,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich celem uruchomienia postępowania przetargowego. W ramach projektu planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki na odcinku długości 940 m tj. od skrzyżowania z drogą krajową nr 62 do obiektu użyteczności publicznej (świetlicy wiejskiej) zlokalizowanej na końcu przebudowywanego odcinka. Przebudowa polega na wykonaniu wzmocnienia istniejącej jezdni wraz z jej poszerzeniem i lokalną korektą przebiegu trasy w miejscach tego wymagających. Planuje się
również przebudowę chodników i zjazdów oraz wykonie ciągów pieszo-rowerowych. Wykonana zostanie także sieć kanalizacji deszczowej dla zapewnienia właściwego odwodnienia przebudowywanego odcinka drogowego. Wartość zadania, które będzie realizowane w 2020 roku to 2.137.914,18 zł. Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa została zawarta w październiku 2019r. Wysokość dofinansowania to 1.389.644,67 zł.

8) Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy, w 2019 r. wydatkowano 738,00 zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich i podpisano umowę na realizację. W ramach projektu planowana jest przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy na całym odcinku drogi publicznej tj.458mb. Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
Umowa została zawarta w październiku 2019r. Wysokość dofinansowania to 969.724,12 zł.

9) Przebudowa ulicy Wrzosowej w Grodztwie – dokumentacja, wydatkowano 9.225 zł , projekt obejmuje przebudowę ulicy poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni o szerokości jednolitej 4,0m wraz z poboczami szer. 0,75 m. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wzmocnieniu podlegać będzie również podbudowa. Długość odcinka przewidzianego do przebudowy ok. 370 mb. Przebudowane zostaną zjazdy indywidualne do posesji i na pola.

10) Przebudowa ulicy Kujawskiej w Kruszwicy w zakresie wykonania zatoki parkingowej i autobusowej,
na realizację zadania wydatkowano 164.222,60 zł. W ramach zadania wykonano przebudowę odcinka drogi od połączenia z drogą wewnętrzną położoną na działce 106/132 do skrzyżowania z ulicą Solidarności. Wykonano zatokę autobusową , przebudowano chodnika, przebudowano zjazd na działkę nr 319/6 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz wykonano zatokę postojową dla samochodów osobowych (10 stanowisk postojowych). Łączna powierzchnia zagospodarowania 525,87 m².

11) Rozbudowa drogi gminnej nr 151731C ul. Mieszka I oraz ul. Folwarcznej w Kruszwicy, wydatkowano 1.722,00zł na aktualizację kosztorysów inwestorskich. Początek rozbudowy zaprojektowano od km 8+342,00 drogi powiatowej nr 2568C, a koniec w obrębie skrzyżowania ul. Mieszka I (DG nr 151731C) z ulicą Wiejską (DG 151725C). Łączna długość odcinka ulicy objętego przebudową wynosi 929,28 m (ul. Folwarczna: 661,66m i ul. Mieszka I- 267,62 m). Wartość zadania, które będzie zrealizowane w 2020 roku to 2.069.077,00zł. Zadanie jest realizowane przy udziale dofinansowania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wysokość dofinansowania wg umowy to 1.344.900,05 zł.

Dział 700– Gospodarka mieszkaniowa 64.534,34 zł
w tym:

1) kwota 2.274,35 zł dotyczą opłaty za sporządzenie aktu notarialnego od nabycie nieodpłatnego działek 150/5, 150/7 ul. Nadgoplańska, dz. 30/3 ul. Kościuszki, dz. 191/4 Bachorce, dz. 32 Kruszwica obręb 4, 5/4 Popowo i 37/1 Tarnówko …. od Skarbu Państwa;

2) Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Chełmce na działce 393/3, wydatkowano 44.799,99zł na zamontowanie zbiornika bezodpływowego o pojemności do 30 m3 do budynku świetlicy w miejscowości Chełmce;

3) Budowa zaplecza gospodarczego na działce 150/8 w Kruszwicy do budynku mieszkalnego Nadgoplańska 5, na realizację powyższego zadania wydatkowano 17.460,00 zł. W ramach powyższego zadania zamontowano cztery pomieszczenia gospodarcze typu blaszak o wym. 2x3 m , jedną wiatę śmietnikową ażurową o wym. 2x3 m i wys. 3 m. oraz wykostkowano teren pod powierzchnią w/w obiektów. Postawione kontenery pełnią funkcje zaplecza gospodarczego dla mieszkań socjalnych przy ul. Nadgoplańskiej 5 w Kruszwicy (działka nr 150/8).

Dział 710– Działalność usługowa 29.520,00 zł

Na zadanie „Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy – dokumentacja”, wydatkowano 29.520,00zł na opracowanie dokumentacji technicznej, w tym projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu cmentarza, zjazdu i parkingu, projekt kolumbariów, kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne.

Dział 750 – Administracja publiczna 19.680 zł

Za kwotę 19.680 zł zakupiono klimatyzatory ścienno- podsufitowe do serwerowni Urzędu Miejskiego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207.408,34 zł

W ramach tego działu:
1) przekazano dotację w kwocie 99.908,34 zł na rozbudowę remizy OSP w Rusinowie o budynek gospodarczo – garażowy;

2) przekazano dotację dla WOPR w Kruszwicy na zakup samochodu terenowego w kwocie 60.000 zł;

3) rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta, za kwotę 47.500 zł zamontowano i podłączono do istniejącej sieci monitoringu 1 kamerę szybkoobrotową i 2 kamery stacjonarnej na terenie placu zabaw przy ulicy Lipowej, na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Mickiewicza 2 kamer szybkoobrotowych i 2 kamer stacjonarne, wzdłuż ulicy Słonecznej 2 kamer stacjonarne, przy świetlicy przy ulicy Nadgoplańskiej w Kruszwicy 1 kamery stacjonarnej oraz na terenie przyległym do budynku przy ulicy Niepodległości 16 w Kruszwicy – skrzyżowanie ulic Kraszewskiego i Kasprowicza 1 kamery szybkoobrotowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 87.557,48 zł

1) na wykonanie monitoringu boiska wielofunkcyjnego przy SP w Chełmcach wydatkowano 17.838,49 zł;

2) na wykonanie monitoringu boiska przy SP w Polanowicach wydatkowano 11.968,99 zł;

3) na zakup pieca do centralnego ogrzewania budynku SP w Polanowicach wydatkowano kwotę 57.750 zł.

Dział 855 – Rodzina 12.792,00 zł

Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym w Kruszwicy na żłobek – dokumentacja, wydatkowano 12.792,00zł na realizację I etapu powyższego zadania, całkowity koszt to 32.533,50 zł . Zakończenia opracowania projektu oraz uzyskania pozwolenia na budowę przewiduje się na kwiecień 2020r. Gmina Kruszwica w 2019r. złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH +” 2020 na adaptację kilku pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 celem urządzenia żłobka. Na realizację zadania Gmina Kruszwica otrzymała 528.000,00zł dofinansowania, tj. 80% wartości kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Dział – 900 – Gospodarka Komunalna 505.263,33 zł
w tym:

1) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wiejskiej w Kruszwicy – dokumentacja, wydatkowano
19.498,42zł , ze względu na ryzyko podtopień budynków w rejonie ul. Wiejskiej 37 oraz ul. Wspólnej 1 konieczna jest budowa nowej sieci kanalizacji deszczowej, projekt obejmuje wymianę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o długości ok. 100mb i średnicy Ø300 na kolektor o średnicy Ø500;

2) Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach domowych w kwocie 216.000 zł ,udzielono dofinansowania do wymiany 54 pieców grzewczych na ekologiczne, jedna osoba zrezygnowała z dofinansowania;

3) Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją, za kwotę 129.617,22zł. Inwestycja pod nazwą „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz z dokumentacją”, wybudowano 15 (16 opraw) nowych pkt świetlnych w miejscach : Sukowy 3 punkty, Kobylnica 1 punkt, Piaski 2 punkty, Skotniki 2 punkty, Baranowo 1 punkt, Złotowo 2 punkty i uzupełniono w Piecki 2 punkty, Baranowo 1 punkt, Bachorce 1 słup (2 oprawy). Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę oświetlenia w Morgach 1punkt, Lachmirowicach 1 punkt, Szarleju-Arturowie 4 punkty, Giżewie 3 punkty, Ostrowie 1 punkt, Sukowach 3 punkty, Grodztwie 3 punkty, Sukowach 3 punkty , placu zabaw w Bródzkach 1 punkt oraz placu zabaw przy ulicy Kraszewskiego w Kruszwicy 2 punkty .

4) Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 wraz z kosztorysem,wydatkowano 58.794,00 zł na realizację powyższego zadania. W ramach zadania wykonano projekt robót geologicznych na wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Kruszwica GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy oraz określenia możliwości ich wykorzystania;

5) Rozbudowa placu zabaw w Karczynie, za kwotę 11.000 zł doposażono plac zabaw w Karczynie w następujące urządzenia: huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela krzyżowa, bujak sprężynowiec przestrzenny, 2 ławki i kosz na śmieci;

6) W ramach środków funduszu sołeckiego zrealizowano w ramach tego działu dziewięć zadań inwestycyjnych na kwotę 70.353,69 zł w tym:

- oświetlenie działki nr 125 w Kobylnicy – dokumentacja za kwotę 3.936 zł;

- budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Zaborowie za kwotę 9.929,84 zł;

- rozbudowa placu zabaw w Brześciu za kwotę 4.946,20 zł dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitrek i motyl na podwójnym pylonie;

- rozbudowa placu zabaw w Tarnówku za kwotę 4.650 zł zamontowano na placu zabaw linarium;

- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie za kwotę 11.990 zł zamontowano urządzenia placu zabaw: huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem zwykłym i kubełkowym, bujak (sprężynowiec), huśtawka wagowa typu ważka, zjeżdżalnia zwykła bez daszka;

- rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w Tarnówku za kwotę 9.990 zł ;

- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce 125 w Kobylnicy etap II za kwotę 5.711,65 zł zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej orbitrek i motyl;

- budowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach za kwotę 9.840 zł zamontowano urządzenia placu zabaw: huśtawka „bocianie gniazdo”, huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i kubełkowym, stojak na rowery, bujak pojedynczy na sprężynie, regulamin placu zabaw;

- budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach- etap V za kwotę 9.360 zł zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej orbitrek i motyl.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.546.292,03 zł

1) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica - świetlica w
Kruszwicy
, wydatkowano 1.158.887,83 zł na realizację zadania. Całkowity koszt to 1.191.487,83 zł. W ramach projektu wykonano termomodernizację i remont świetlicy w Kruszwicy przy ulicy Nadgoplańskiej 8, zlokalizowanej na działce oznaczonej nr 153/1 i 134 , w tym kompleksowy remont pomieszczeń, ocieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana instalacji elektrycznej, a także wymiana ogrzewania z pieca olejowego na piec gazowy z zastosowaniem dwóch pomp ciepła c.w.u. w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu kuchennym.
Gmina Kruszwica na realizację powyższego przedsięwzięcia otrzymała dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Zakontraktowana kwota dofinansowania 634 998,14 zł, w 2019r. została przekazana zaliczka w kwocie 205.306,50zł na realizację części robót budowlanych. Wniosek o płatność końcową złożono w lutym 2020r.

2) Wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarze rewitalizowanym Kruszwicy poprzez przebudowę budynku CKiS w Kruszwicy oraz zagospodarowanie przyległej przestrzeni miejskiej wydatkowano w 2019r. 897.407,06 zł, w ramach powyższej kwoty poniesiono koszty wydania warunków przebudowy izabezpieczenia sieci gazowej dla budynku CKiS oraz za aktualizację kosztorysów inwestorskich dla części I inwestycji, tj. Zagospodarowania terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta. W 2019r. zakończono realizację I części zadania, tj.: Zagospodarowanie terenu zdegradowanej przestrzeni miejskiej poprzez utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta, prace budowlane zostały zakończone w lipcu w ramach których zamontowano nie tylko urządzenia zabawowe, ale także siłownię plenerową, stół do ping-ponga i do piłkarzyków, kosz do koszykówki, ściankę do malowania oraz tor rowerowy, tzw. Pumptrack. W ramach realizacji drugiej części zadania projektuje się przebudowę budynku CKiS oraz zagospodarowanie
przyległej przestrzeni zdegradowanej. Planuje się wykonanie następujących prac: położenie nowej warstwy izolacji pionowej, docieplenie ścian, wykonanie nowych posadzek, wymiana pokrycia dachowego raz docieplenie dachów drewnianych wełną mineralną, wymiana stolarki otworowej, orynnowania i obróbek blacharskich, przebudowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowę schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę instalacji wod – kan, CO, elektrycznej i gazowej.
W II półroczu br. zakończona została aktualizacja dokumentacji przebudowy i rozbudowy budynku CKiS, w związku z koniecznością dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Realizację II etapu prac zaplanowano do końca 2021r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Uzyskane dofinansowanie: 1 795 464,32 zł, w tym 1 615 917,89 zł środki UE oraz 179 546,43 zł środki z budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie została zawarta 22.10.2018r. Gmina Kruszwica w 2019r. otrzymała płatność zaliczkową na kwotę 692 746,30zł na realizację I części robót budowlanych.

3) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej, wydatkowano w 2019 r. 489.997,14 zł , w ramach zadania wykonano termomodernizację obiektu z częściową wymianą stolarki okiennej, modernizacją systemu ogrzewania oraz ociepleniem zewnętrznym.
Budynek dostosowano do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz zmodernizowano technicznie tak, by nie zagrażał bezpieczeństwu osób z niego korzystających. Konieczne było również wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy i dostosowanie ich do funkcji, jakie powinny pełnić. Całkowity koszt zadania to 506.645 zł. Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie na realizację zadania w ramach RPO WK-P 2014-2020 – działanie 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Umowa o dofinansowanie została zawarta 06.06.2019r. Kwota  dofinansowania w wysokości 339.942,12 zł. W 2019r. wpłynęły dwie płatności zaliczkowe na łączną kwotę 196.513,17zł na realizację części robót budowlanych. Wniosek o płatność końcową złożono w styczniu 2020r.

Dział 926 – Kultura fizyczna 1.855.255,72 zł

1) rozbudowa placu zabaw o boisko do koszykówki w miejscowości Głębokie, za kwotę 10.656 zł w ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego utwardzono teren pod boisko do koszykówki;

2) budowa zaplecza socjalnosportowego przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy – dokumentacja, za kwotę 34.500zł opracowano dokumentację techniczną rozbudowy istniejącego budynku socjalnego jednokondygnacyjnego na części działki o numerze ewidencyjnym 281/12. W budynku mają znajdować się pomieszczenia przeznaczone na szatnie i sanitariaty dla sportowców, pomieszczenie dla sędziów oraz pokój klubowy;

3) Przebudowa boisk sportowo - rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach,  wydatkowano kwotę 1.805.140,92 zł na realizację powyższego zadania, a całkowity koszt to 1.879.484,95 zł. W ramach projektu przebudowano boisko sportowo-rekreacyjne w Polanowicach wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznych. Ponadto, w ramach projektu powstał ciąg pieszy łączący Szkołę Podstawową ze świetlicą wiejską. W Chełmcach powstały natomiast dwa boiska – jedno (podobnie jak w Polanowicach) wykonane z nawierzchni poliuretanowej, a drugie ze sztucznej trawy. Tu również przewidziano montaż urządzeń siłowni zewnętrznych oraz budowę ciągu pieszego łączącego budynek szkoły z boiskiem. Dodatkowo, przebudowana została zatoka autobusowa, znajdująca się  przy szkole. Wykonawca zgodnie z umową miał zakończyć roboty budowlane w terminie do 20.12.018r.
Prace budowlane realizowane były jednak przez Wykonawcę z dużym opóźnieniem, w skutek czego odbiór obu boisk miał miejsce dopiero w lipcu br. Ponadto w związku z prowadzeniem robót w niesprzyjających warunkach atmosferycznych akredytowane laboratorium wykonało badania odbiorcze, mające na celu potwierdzenie jakości wykonanych prac. Na podstawie przeprowadzonych badań w zakresie zgodności wymagań nawierzchni boiska o nawierzchni poliuretanowej w miejscowości Chełmce stwierdzono nieosiągnięcie parametru wydłużenia względnego mieszczącego się w granicach odpowiedniej normy. Wykonawca podjął działania naprawcze, które częściowo przyniosły oczekiwany skutek. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie z powtórnych badań przez akredytowane laboratorium, użytkowanie boiska
w Chełmcach jest bezpieczne dla użytkowników nawierzchni sportowej, dlatego też nie było
przeciwwskazań do odbioru obiektu. W związku jednak z występowaniem wady, celem dochowania należytej staranności przy realizacji umowy Zamawiający na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego dokonał obniżenia wynagrodzenia o kwotę 18.234,68 zł brutto. Zmianie uległa wówczas wartość zakontraktowanych robót budowlanych, która po potrąceniu wyniosła 1.756.555,92 zł. Naliczono również kary umowne z tytułu opóźnienia w wysokości 965.000,00zł.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Rozwój lokalny kierowany jest przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w Inowrocławiu. Ponadto, w październiku br. Gmina Kruszwica uzyskała dodatkowe dofinansowanie z środków z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. 186.123,68zł. Gmina Kruszwica otrzymała również pozytywną rekomendację Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli” dotyczącej zwiększenia dofinansowania do wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. W związku z powyższym złożono wniosek o aneksowanie umowy o dofinansowanie. Oczekujemy
na odpowiedź w w/w sprawie;

4) Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w Karsku, wydatkowano 4.958,80 zł na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego. Za w/w kwotę zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej orbitrek i prasa nożna.


Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i stopień ich realizacji przedstawia poniższa tabela:
Inwestycje - Wyciąg ze Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r. (135kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (26 lutego 2021)
Opublikował: Justyna Pankowska (26 lutego 2021, 08:49:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 403