Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. Budowa budynku pakowalni wraz z częścią biurową w m. Racice na działce nr 3


    Kruszwica, dnia 11.07.2018r.
 
 
ŚR.Ś.6220.2. 12 .2018
 
 
 
POSTANOWIENIE
 
 
Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), po  zapoznaniu się z treścią  wniosku inwestora:
Młyn Grażyna Sp.j Adam Dzwoniarkiewicz i wspólnicy z siedzibą  w miejscowości Racice 31,
88-150 Kruszwica
 
 
postanawiam
 
odstąpić  od  obowiązku  przeprowadzenia oceny oddziaływania  na  środowisko  dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie  budynku pakowalni wraz z częścią biurową w miejscowości Racice na działce nr 3.”
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
W dniu 25.04.2018r   inwestor  Młyn Grażyna Sp. j  Adam Dzwoniarkiewicz i wspólnicy 
Racice 31, 88-150 Kruszwica wystąpił z wnioskiem o wydanie  decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na :
Budowie  budynku pakowalni wraz z częścią biurową w miejscowości  Racice na działce nr 3.”
Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4) ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Kruszwicy.
W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Kruszwicy, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy. Żadna ze stron postępowania nie wniosła wniosków ani uwag do sprawy.
Teren wnioskowanego zamierzenia nie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.   
 Po  zapoznaniu się ze złożonym  wnioskiem  wraz z kartą  informacyjną  przedsięwzięcia ustalono,że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie :
1. Budynku pakowalni wraz z częścią magazynową o powierzchni 1600 m2, który podzielony zostanie na dwie części. W jednej będą zamontowane 3 maszyny do pakowania produktów spożywczych typu mąka, kasza, ryż. Drugą część przewidziano jako magazynową, do przechowywania produktów. Magazynowanie planuje się prowadzić w systemie niskim, bezpośrednio na betonowej posadzce.  W części magazynowej zainstalowana zostanie wentylacja w celu utrzymania wymaganych warunków przechowywania. Będą to dwa wentylatory o wydajności 2000 m3/h każdy, uruchamiane ręcznie w zależności od potrzeb. Na dachu budynku pakowalni planuje się montaż paneli słonecznych o mocy 100 kW produkujących prąd elektryczny na potrzeby obsługi biura i hali.
2.  Budynku dwukondygnacyjnego biurowo-socjalnego o powierzchni 300 m2 przylegającego do budynku pakowalni. Części parterowej - szatnie, stołówka, część sanitarna dla 10 pracowników, na piętrze - pomieszczenia biurowe. Budynek będzie ogrzewany piecem o mocy 60 kW opalanym gazem płynnym.
3.Stacji transformatorowej słupowej o mocy transformatora do 400 kW.
4.Pięć zbiorników na gaz płynnym o pojemności 6500 l każdy, posadowionych na płycie betonowej.
5. Utwardzonego placu manewrowego i parkingu o powierzchni 2000 m2,  wyposażonego w kanalizację wód roztopowych i deszczowych zakończoną separatorem substancji ropopochodnych i osadnikiem zawiesiny. Oczyszczone wody roztopowe i opadowe planuje się wprowadzać do ziemi systemem drenażowym.
 
     Po przeprowadzeniu powyższej analizy organ stwierdził za zasadne zakwalifikowanie przedmiotowego przedsięwzięcia do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt. 37 oraz  pkt 98 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1257), jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zatem dla wnioskowanego przedsięwzięcia zachodzi obowiązek uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W związku z powyższym, w toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017r., poz. 1405 ze zm.), organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu  o wydanie opinii w sprawie stwierdzenia (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.
 
  Opinią znak WOO.4220.248.2018.HR.3  z dnia 27 czerwca  2018r.(data wpływu 10.07.2018r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił warunki realizacji przedsięwzięcia.
  Państwowe Gospodarstwo Wodne  Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu opinią
z  21.06.2018r., znak: BD.ZZŚ.1.436.79.2018.AW   nie stwierdził konieczności przeprowadzenia  oceny oddziaływania i ustalił warunki realizacja przedsięwzięcia. 
  Opinią sanitarną znak N.NZ-42-2-23-1/18 Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wyraził zdanie,  że dla powyższego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Organ  w ramach przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu   stwierdził co następuje dla zadania pn. Budowa  budynku pakowalni wraz z częścią biurową w miejscowości  Racice nadziałce nr 3.”  nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję uciążliwości związane z jej eksploatacją oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną w tym obszarów Natura 2000.
Z analizy powyższych uwarunkowań wynika co następuje: zaproponowane w przedłożonej w KIP rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne zapewnią ochronę środowiska przed negatywnym oddziaływaniem zamierzenia, zarówno na etapie jego realizacji jak i eksploatacji.
 
Organ właściwy w sprawie postanowił przychylić się więc do stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Zarząd  Zlewni w Inowrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu , że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.
 
POUCZENIE
Na wydane postanowienie nie przysługuje zażalenie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Kruszwicy (11 lipca 2018)
Opublikował: Joanna Kotwica-Zielińska (11 lipca 2018, 15:04:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587