Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - formularze obowiązujące od 01.01.2022r.


Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości (deklaracja DO-1) lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych (deklaracja DO-2).
Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
- w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
- w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.
W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.  

Deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (DO-1) (156kB) pdf

Deklaracja składana przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a znajduje się domek letniskowy (DO-2) (152kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Kruszwicy (25 listopada 2021)
Opublikował: Magdalena Ławniczak (20 grudnia 2021, 12:16:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 334