Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015 - 2023

Lokalny Program Rewitalizacji gminy Kruszwica na lata 2015 - 2023 opracowywany został  zgodnie z wytycznymi dla województwa kujawsko-pomorskiego, które zostały zawarte w dokumencie pn. „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020" z dnia 27 stycznia 2016 roku.  Ponadto jest zgodny z zasadami ogólnokrajowymi znajdującymi się w „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku.

Rewitalizacja zgodnie z wytycznymi to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WK-P) zostały określone cele: wzrost ożywienia społeczno-gospodarczego na obszarach miejskich i obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie oraz ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

Lokalny Program Rewitalizacji umożliwi Gminie Kruszwica wnioskowanie o zewnętrzne środki finansowe w ramach bieżącej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Na opracowanie programu rewitalizacji Gmina Kruszwica otrzymała dotację, która pochodziła  z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (85%) i budżetu państwa (15).
Wysokość dotacji: 39.442,41 zł

LPR Kruszwica - lipiec 2018.pdf (4789kB) pdf

Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (19 października 2017)
Opublikował: Justyna Pankowska (19 października 2017, 12:53:50)

Ostatnia zmiana: Justyna Pankowska (1 sierpnia 2018, 14:59:19)
Zmieniono: Zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 875