Informacja dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja dotycząca nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Informujemy, że Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25). Zastąpiło ono dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264, poz. 2207)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 stycznia 2011 r. co oznacza, że do ogłoszonych przed tym terminem otwartych konkursów ofert, stosuje się dotychczas obowiązujący druk oferty i pozostałe druki.

Zaznaczyć należy, że do trybów bezkonkursowych oraz konkursów ogłaszanych od dnia 18 stycznia 2011 r. obowiązują nowe wzory dokumentów.

tresc rozporzadzenia (80kB) pdf

formularz oferty (101kB) word

formularz sprawozdania (87kB) word

metryczka


Wytworzył: Kupsik (22 lutego 2011)
Opublikował: Karolina Jagielska (22 lutego 2011, 09:03:37)

Ostatnia zmiana: Karolina Jagielska (22 lutego 2011, 09:23:09)
Zmieniono: zmiana treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2013