Założenia projektu

Szanowni Państwo,

Informujemy iż Gmina Kruszwica przystąpiła do pilotażowego projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA), realizowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie (WK-P), Szkołę Główną Handlową w Warszawie (SGH) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK), finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG.

Celem projektu REGIOGMINA jest wypracowanie w regionie metod i instrumentów wsparcia dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych firm sektora MŚP, ze strony samorządów lokalnych, działających w ramach wielopoziomowego zarządzania z samorządem województwa i jego instytucjami.
 
Projekt REGIOGMINA składa się z dwóch faz – fazy badawczej, zrealizowanej w okresie 1 stycznia 2019 - 31 lipca 2020 roku oraz następującej po niej fazy przygotowania wyników badań do wdrożenia, która potrwa do końca 2021 roku. W fazie badawczej projektu REGIOGMINA zrealizowane zostały cztery zadania, z czego pierwsze dwa dotyczyły diagnozy stanu obecnego gospodarki regionu, natomiast w dwóch kolejnych zadaniach przeprowadzane zostały badania i analizy wybranych elementów gospodarki regionu i na podstawie uzyskanych danych, a także wyników uzyskanych w zadaniach wcześniejszych opracowano propozycje rozwiązań planistycznych i instytucjonalnych dla: samorządów lokalnych i samorządów województwa.

Poprzez ustrukturyzowane badania ankietowe wobec zidentyfikowanych grup przedsiębiorców, lokalnych samorządów i instytucji wsparcia określono deficyty w zakresie wiedzy i istniejących doświadczeń po stronie samorządów, przedsiębiorców i instytucji, co do stosowania istniejących instrumentów wsparcia i na tej podstawie wypracowano propozycje nowych instrumentów, a także zdefiniowano kluczowe obszary wymagające interwencji w zakresie zmian regulacji prawnych, w tym. m.in.:

•utworzenie lokalnych instytucji otoczenia biznesu w formule spółek komandytowych jako Lokalnych Organizacji Gospodarczych (LOG);
•mechanizm kształtowania budżetu gminy poprzez zmianę kalendarium budżetowego i szczegółowości określania budżetu, wraz z prowadzeniem konsultacji co do jego założeń z lokalnymi środowiskami gospodarczymi;
•standardy proprzedsiębiorczego funkcjonowania administracji lokalnej wraz z mechanizmem ich wdrażania i bieżącego pozycjonowania gmin;
•standardy współpracy lokalnych MŚP, jako podwykonawców wobec wiodących w regionie oraz kraju firm;
•formuły współpracy funduszy poręczeniowych z lokalnymi MŚP dla uruchomienia poręczeń dla ich konsorcjów przetargowych, leasingu oraz faktoringu;
•formuły działania Lokalnych Funduszy Rozwoju Gospodarczego działających w formie spółek komandytowych, przy udziale lokalnych przedsiębiorców, jako komplementariuszy oraz Regionalnego Funduszu Rozwoju, PFR, gmin i powiatu jako komandytariuszy;
•standardy i procedury tworzenia przez gminy mikrostref aktywności gospodarczej wraz z mechanizmami współpracy z lokalnym rynkiem finansowym, formuły realizacji przez gminy i powiaty lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości, a także procedur budowy gminnych centrów handlu lokalnego.
 

Szczegółowe informacje nt. projektu REGIOGMINA i raporty z fazy badawczej znajdują się na stronie:

 www.regiogmina.kujawsko-pomorskie.pl


Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Justyna Pankowska (15 kwietnia 2021)
Opublikował: Justyna Pankowska (19 października 2021, 08:59:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 358